nieuws

Tekort bedrijfsterreinen groeit ook buiten Randstad

bouwbreed

Het tekort aan bedrijfsterreinen strekt zich niet alleen uit tot de Randstad, hoewel daar de vraag het grootst is en het aanbod relatief laag. Al voor 2005 komen ook Zuid- en Oost-Nederland met een tekort aan bedrijfsterreinen te zitten.

Dat blijkt uit het rapport ‘Ontwikkeling van vraag en aanbod van bedrijfslocaties tot 2015’, opgesteld door Buck Consultants International en het Nederlands Economisch Instituut. Het rapport, dat in opdracht van de ministeries van EZ en VROM is gemaakt, vormt het vertrekpunt voor de actualisering van het Vinex-beleid op dit vlak.

De dreigende tekorten aan bedrijfsterreinen zijn niet meer typische Randstedelijke aangelegenheden. Ook delen van Zuid- en Oost-Nederland komen op korte termijn te zitten met een schreeuwend tekort.

Veel regio’s hebben wel plannen voor uitbreiding van de bedrijfsterreinen, maar die bevinden zich in zo’n pril stadium dat zij in veel gevallen onmogelijk kunnen voldoen aan de planningopgave tot 2005. Bovendien doen zich hier problemen voor met de segmentatie, signaleert het rapport.

De hoofdconclusie van het rapport is: “dat er op het gebied van werklocaties nog een forse planningopgave te wachten staat in aanvulling op het (reeds geplande) aanbod: veel regio’s kennen een relatief forse, nog niet ‘gedekte’ vraag naar werklocaties in de periode tot 2005.”

Gooi- en Vechtstreek

De grootste planningopgaven doen zich vooral voor in de drie Randstadprovincies. De Gooi- en Vechtstreek kan momenteel slechts voldoen aan 3 procent van de vraag. Op kaartjes is te zien dat tot het jaar 2005 vooral een tekort dreigt in Utrecht, Oost-Brabant, Zuid-Limburg en Zuid-west Overijssel. Voor de periode tot 2015 is te zien dat het tekort zich over een veel groter gebied heeft verspreid.

Het onderzoek heeft als uitgangspunt twee scenario’s van het Centraal Planbureau. Uiteraard is het tekort groter naarmate de economie groeit. De terreinen van zeehavens zijn in het rapport een apart hoofdstuk toebedeeld. De onderzoekers verwachten tot 2005 alleen problemen in het gebied rond het Noordzeekanaal. Daarna blijft het aanbod in de regio Rijnmond en ook nog steeds bij het Noordzeekanaal ver achter bij de vraag.

Tot het jaar 2000 dreigt vooral een tekort aan bedrijfsterreinen in Utrecht, Oost-Brabant, Zuid-Limburg en Zuid-west Overijssel. Tot 2015 heeft het tekort zich over een veel groter gebied uitgebreid.

Reageer op dit artikel