nieuws

Pemba

bouwbreed

Op 1 januari a.s. treedt Pemba in werking. Als ik eigen risicodrager wil worden, moet ik op 1 oktober beslissen. Kunt u mij adviseren wat ik moet doen?

Wanneer u zou besluiten om Eigen Risicodrager te worden, moet u zich goed realiseren welke risico’s u loopt. Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt zult u deze vijf jaar loon moeten doorbetalen ter hoogte van de wao-uitkering.

Samen met het jaar dat u nu al verplicht bent door te betalen, komt de werknemer dus zes jaar voor uw rekening. Dat kan fors oplopen! En de vraag is of dat risico opweegt tegen de premie die u moet betalen als u in het publieke bestel blijft.

– Eigen risicodragen is ons inziens voor een onderneming alleen verantwoord als het wao-risico elders, bij een private verzekeraar, wordt ondergebracht. Wij vinden echter dat private verzekeraars bij Pemba geen zinvolle rol kunnen spelen. Wij hebben daarvoor een aantal overwegingen.

1. Voor de eigen risicodrager (ERD) vervalt alleen de gedifferentieerde premie. ERD’s moeten dus altijd het grootste deel van de wao-premie, de basispremie, blijven betalen. Voor 1998 is dat toch al zo’n 7,6%. Daar bovenop deze moet dan nog eens de premie voor de particuliere verzekering betaald worden.

2. Naar verwachting zullen de uitvoeringsinstellingen de eerste paar jaar met een beduidend lagere premie komen dan de particuliere verzekeraars mogen vragen. De particuliere verzekeraars zijn namelijk wettelijk verplicht hun premie te baseren op het zogenaamde kapitaaldekkingsstelsel. Dat wil zeggen dat zij geld apart moeten zetten om reserves op te bouwen waarmee zij uitkeringen kunnen financieren.

De uitvoeringsinstelling hanteert het ‘omslagstelsel’. Als zij geld tekort komt voor de uitkeringen verhoogt zij het volgend jaar gewoon de premie.

3. Als ERD moet u bovendien zelf opdraaien voor het zogenaamde ‘inlooprisico’. Dat wil zeggen dat de uitvoeringsinstelling geen uitkering verstrekt aan de lopende wao-gevallen op het moment van ERD-aanvraag. Die uitkering wordt ook niet overgenomen door de particuliere verzekeraar.

4. Als ERD blijft u verplicht mee te betalen aan de uitvoeringskosten van de uitvoeringsinstelling. Een particuliere verzekeraar maakt echter ook uitvoeringskosten en berekent die door in de premie. Daardoor betaalt de ERD dubbele uitvoeringskosten.

5. Om ERD te worden heeft u een bankgarantie of borgstellingsverzekering nodig, waaruit blijkt dat een bank c.q. verzekeraar zich borg stelt voor de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever aan diens arbeidsongeschikte werknemer. Banken en verzekeraars zullen deze dienst alleen tegen betaling willen verlenen. Dat betekent dus extra kosten boven de reeds genoemde kostennadelen.

Daarbij komt nog dat de bankgarantie ongelimiteerd moet zijn, terwijl het banken wettelijk verboden is een dergelijke garantie af te geven. Aan de kant van de verzekeraars geldt dat zij molest- en atoomrisico’s niet mogen verzekeren bij de borgstellingsverzekering. In beide gevallen kan dus niet worden voldaan aan de ongelimiteerde, formele, eisen die de wetgever stelt aan de vergunning om ERD te worden.

Gezien het bovenstaande adviseert SFB Verzekeringen ondernemers dan ook om niet uit het publieke bestel te treden. De wettelijke wao-verzekering biedt hen een complete dekking, tegen een prijs die door verzekeraars (voorlopig nog) niet te evenaren is.

Wel kan het verstandig zijn zich bij een particuliere verzekeraar in te dekken tegen het risico van de sterke premiestijging van de gedifferentieerde premie, bij wao-instroom. Verschillende verzekeraars (waaronder SFB Verzekeringen) hebben inmiddels aangekondigd hiervoor een verzekering ontwikkeld te hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels