nieuws

Liftinstituut: Personen-goederenbouwlift valt nog tot zeker 1999 onder liftenbesluit

bouwbreed Premium

“Het blijft onduidelijk of, en zo ja, onder welke richtlijn de personen-goederen bouwliften in de toekomst gaan vallen. Ook vanuit Brussel wordt absoluut geen zekerheid hierover gegeven.

Voorlopig valt dit type bouwlift, Europees gezien, tussen wal en schip. Met deze woorden besloot ing. F.A. van der Aa, verkoopleider van het Liftinstituut zijn lezing over de regelgeving van personen-goederen bouwliften tijdens de door de Komat jaarlijks gehouden themadag.

Sinds 1 juli 1997 is het Besluit Liften van kracht. Dit besluit geldt uitsluitend voor nieuw te leveren personen-goederenliften. De personen-goederen bouwliften vallen hier niet onder. Omwille van de duidelijkheid is de formulering in het Besluit Liften zodanig dat alleen personen-goederen bouwliften worden uitgesloten.

“Omdat het Besluit Machines op dit type liften evenmin van toepassing is, blijft voor deze categorie vooralsnog het Liftenbesluit I, deel uitmakend van de Wet Gevaarlijke Werktuigen, van toepassing. De keuringen blijven zoals ze thans worden toegepast en moeten worden uitgevoerd door het Liftinstituut.”

Als norm geldt op dit moment de NEN EN 81-1 met de nodige ontheffingen en aanvullende bepalingen. Het ministerie van SZW heeft in 1976 het publicatieblad PBL uitgegeven. De hierin gestelde eisen worden bij de verplichte keuring van eerste opstelling zowel als bij de verplichte halfjaarlijkse keuring nog steeds toegepast. Sinds het begin van dit jaar heeft de fabrikant norm-technisch gezien de keuze uit 2 mogelijkheden: levering volgens het BPL met de verplichte liftbediende of levering volgens een revisieversie van de prEN 12159, zonder liftbediende.

Op Europees niveau wordt momenteel nog steeds gewerkt aan de totstandkoming van de definitieve EN 12159. Vanuit Brussel is geeist dat deze norm als een geharmoniseerde norm moet worden gepresenteerd. “Echter gezien de huidige onduidelijkheden in de prEN versie kan dit zeker nog tot het eind van dit jaar duren voordat een definitieve norm op tafel ligt” aldus Van der Aa. Hij zei dat het voor de fabrikanten een risico blijft om in dit stadium de prEN 12159 te volgen, dit vanwege de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen. In ons land blijft de bestaande wetgeving vooralsnog van kracht. “Het Liftenbesluit I blijft tot juni 1999 nog van toepassing op de fabricage, de plaatsing en de keuring van personen-goederen bouwliften.”

Reageer op dit artikel