nieuws

Lagere overheden boos over afvalplan De Boer

bouwbreed Premium

Het IPO en de VNG vergaderen op 9 september over de afvalzorg. Beide organisaties zullen bij die gelegenheid uiting geven aan de onaangename verrassing door een brief van minister De Boer aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Daarin komen een wijziging van de Wet milieubeheer inzake afvalstoffen en de toekomstige organisatie van de afvalverwijdering aan de orde. De Boer ging voorbij aan het verzoek van IPO en VNG vooraf met hen te overleggen.

IPO en VNG zeggen de mening van minister De Boer te delen dat de regionale zelfvoorziening en daarmee de provinciegrenzen onder voorwaarden kunnen verdwijnen. Tot die voorwaarden behoren sturende tarieven en een sluitend plan voor de afvalbeheersing.

Dit voorkomt dat de gebonden klant de financiele lasten moet dragen die ontstaan wanneer er geen sturing meer via de provinciegrenzen bestaat. Het moet om die reden mogelijk blijven de AVI-tarieven aan te passen zodat gebonden gebruikers niet de verliezen van de verbranders via nacalculatie moeten bijpassen. Het plan van De Boer voorziet daar echter niet in.

Heffing

IPO en VNG menen dat De Boer verhoging van de WBM-heffing voldoende acht. De verhoogde heffing lost volgens beide organisaties slechts een beperkt aantal problemen op. De onderlinge verschillen in tarief blijven echter bestaan omdat het bij een WBM-heffing om een vast bedrag gaat. Van een doeltreffende sturende werking is dus geen sprake. Daarbij veroorzaakt de heffing extra problemen. IPO en VNG achten zich in bestuurlijke zin de aangewezen organisaties om dit probleem uit de wereld te helpen en moeten daarvoor dan de mogelijkheden krijgen.

De opbrengst van de heffing moet aan de afvalsector ten goede komen. Met het geld kunnen stortplaatsen worden gesaneerd, de hoge AVI-tarieven verminderd en de grote onderlinge verschillen in tarief weggewerkt. Met de opbrengst kunnen ook de nazorg van voormalige stortplaatsen en de herstructurering van contracten worden gefinancierd.

De samenwerkende lagere overheden kunnen hier in overleg met de VVAV een belangrijke rol spelen. IPO en VNG vinden dat een afvalbeheersplan pas dan sluitend is wanneer de inhoud niet alleen ingaat op de verwerkingscapaciteit voor verbranden en storten maar ook op financien en tarieven en op scheidingscapaciteit.

Reageer op dit artikel