nieuws

Hoogeveen vernieuwt met terugwerkende kracht

bouwbreed

Om haar verouderde imago op te poetsen investeerde Hoogeveen de afgelopen jaren tientallen miljoenen in de herinrichting van het centrum, de verbetering van de infrastructuur, de aanleg van bedrijfsterreinen en de modernisering van stedelijke voorzieningen. Wethouder W.W. Punt van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stads- en Dorpsvernieuwing, geeft een overzicht van de stand van zaken. “We laten minder aan het toeval over.”

Ooit stond Hoogeveen bekend als de snelst groeiende stad van Nederland. Eind jaren zestig schoten nieuwe woonwijken als paddestoelen uit de grond en werd er volop geinvesteerd in stedelijke voorzieningen en openbare ruimten. Na deze bouwhausse verzuimde Hoogeveen om in de toekomst te investeren en raakte de industriestad allengs haar snelle imago kwijt.

De wet van de remmende voorsprong liet zich duidelijk voelen in de jaren tachtig. “De plannen voor een nieuw stadscentrum dateren uit 1988. De huidige gebruiker stelt andere eisen aan de inrichting van het centrum. Daarom nodigden we een aantal stedenbouwkundige bureaus uit die we vragen voorlegden. Uiteindelijk besloten we in zee te gaan met het Delftse OD205”, memoreert wethouder Punt die vanaf het begin bij de ‘wederopstanding’ betrokken was.

Verborgen schat

De door OD205 opgestelde centrumvisie betekende het begin van een grootscheepse inhaaloperatie. Het winkelgebied ging op de schop en werd het domein van de voetgangers.

Punt: “Het autoverkeer zal om het centrum worden geleid door een verkeersruit die maar op twee plaatsen de Hoofdstraat doorkruist. Autobestuurders worden via deze route naar de achter de winkels gelegen parkeerterreinen geleid. De overgang van het woon- en winkelgebied zal duidelijk worden gemarkeerd. Kruispunten, kantoorgebouwen en rotondes zullen een zogenaamde poortfunctie vervullen.”

De verouderde parkeerpleinen die plaats bieden aan in totaal 3100 auto’s worden nog aangepakt. Punt: “De achter de Hoofdstraat gelegen parkeerterreinen dateren uit de jaren ’60. Ze grenzen aan de achterkant van diepe winkels, die veelal in gebruik zijn als opslagruimte. Daar waar mogelijk willen we aan deze kant woningbouw realiseren waardoor het omliggende woongebied naar het winkelgebied wordt getrokken.” Punt spreekt in dit verband van “een verborgen schat”. De investeringskosten van het centrum- en verkeersplan belopen circa f. 38 miljoen.

Duurzaam materiaal

De Hoofdstraat heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan. De drukke winkelstraat werd niet alleen autoluw en groener maar ook ‘aangekleed’ met nieuwe roodgekleurde Penter-klinkers van Duitse origine. “We hebben bewust gekozen voor duurzaam materiaal.”

Duurzaam en tijdloos zijn kenmerkend voor de vernieuwingsdrift van Hoogeveen. Beide zijn eveneens van toepassing op de Cascade, het meanderend kunstwerk van Karin Daan, een verwijzing naar de vaart die vlak na de oorlog werd gedempt.

Niet alleen de openbare ruimte, ook de verouderde voorzieningen werden aan de huidige eisen aangepast. Op 25 september vindt de officiele opening van De Tamboer plaats. Het theatercomplex werd voor f. 26 miljoen gemoderniseerd en uitgebreid. Architect Onno Greinier mocht zijn geesteskind dertig jaar na dato uitbreiden met een toneeltoren en een nieuwe grote zaal met 800 stoelen. Op steenworp afstand is een nieuwe muziekschool in aanbouw.

Infrastructuur

Ook letterlijk timmert Hoogeveen aan de weg. “De weg om de Oost die het industrieterrein De Wieken met het autosnelwegennet verbindt is zo goed als klaar. Het terrein heeft dan een aansluiting op de N37, de weg naar Duitsland. Deze N37 wordt momenteel verdubbeld. In 2004 moet de verbreding een feit zijn” meldt Punt trots.

Tegelijkertijd speelt Hoogeveen in op de groeiende vraag naar goed bereikbare industrieterreinen en kantoorlocaties. “De filosofie is om te investeren in fysieke maatregelen en de sociale condities (arbeidsprojecten) daaromheen.” Zo zal eind volgend jaar een begin worden gemaakt met het bouwrijp maken van het nieuwe industrieterrein Buitenvaart (50 ha) ten zuiden van de Weg om de Oost. Ten behoeve van de zakelijke dienstverlening werd langs de A28 kantorenpark Schutlanden aangelegd. De logistieke activiteiten zijn geconcentreerd op het eveneens langs de A28 gelegen Logistiek Centrum Hoogeveen.

Herbestemming

Met het verdwijnen van de industrie werd ook het uit de jaren ’30 daterende industrieterrein Aardenburg overbodig. De locatie zal ruimte bieden aan de bouw van 250 woningen. Het door Ufkes Bouwbedrijf ontwikkelde woonpark is grotendeels gereed en kenmerkt zich door veel groen.

De bouw van 450 woningen in de nieuwe woonwijk Schutlanden ten noorden van het gelijknamige kantorenpark bevindt zich eveneens in de eindfase. Medio volgend jaar wordt begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwe wijk Erflanden.

“Dit project kwam tot stand in samenwerking met Bouwfonds en Heijmans Bouwbedrijf. VHP heeft de laatste hand gelegd aan het stedenbouwkundige plan waarin drie woonmilieus zijn te onderscheiden. In deze wijk komen 1100 woningen. De woondichtheid zal hier laag zijn, 17 tot 21 woningen per ha. We laten minder aan het toeval over, maar werken meer vanuit concepten.”

In navolging van Schutlanden zal ook hier het duurzaam bouwen worden toegepast. “In Schutlanden staat een proefproject met 65 woningen. In de stedenbouwkundige opzet van Erflanden is duurzaam bouwen al terug te vinden. We proberen hier nog integraler te bouwen.”

Ook in de oude wijken wordt getracht de woonfunctie te verbeteren. “Voor Krakeel en Wolfsbos bestaan herstructureringsplannen die we versneld en op groter schaalniveau willen uitvoeren. We willen van een complex- naar een wijkgerichte aanpak. Dat vereist een betere samenwerking met de corporaties. Zo’n omslag kost de nodige tijd.”

Wethouder W. Punt voor het in aanbouw zijnde Logistiek Centrum nabij de A28.

De verdubbeling van de N37 is rond Hoogeveen al een feit. Momenteel wordt gewerkt aan het weggedeelte richting Emmen. Foto’s: Gerrit Boer

Reageer op dit artikel