nieuws

Groningen bezorgd over eigen gezicht

bouwbreed Premium

De provincie Groningen wil samen met Friesland en Drenthe, voor een betere economische ontwikkeling in het noorden, zo snel mogelijk zaken doen met het kabinet. In de visie van Groningen moet het noorden niet alleen meer aandacht maar ook geld krijgen. Inzet is goede afspraken te maken over een investeringsprogramma voor Noord-Nederland.

Dat stelt het Groningse college van Gedeputeerde Staten in het vrijdag gepresenteerde beleidsplan 1998-2001 als onderdeel van de begroting voor 1998. Volgens het provinciebestuur gaat het er in eerste instantie om dat Den Haag beleidsmatig erkent dat de ruimtelijke en economische ontwikkeling in het noorden ook van belang kan zijn voor de rest van het land.

“Deze beleidsmatige erkenning”, zo benadrukken Gedeputeerde Staten in het beleidsplan, “moet naar onze mening doorwerken in de vernieuwing van het nationale ruimtelijke beleid, met name in het project Nederland 2030 en de eventueel daaruit voortvloeiende Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening.”

De afspraken die Groningen, gesteund door de collega-provincies Friesland en Drenthe met het rijk willen maken behelzen verder een doortimmerd investeringsprogramma. Dit moet worden gevoed met nationale en Europese middelen. Het investeringsprogramma moet ook in de visie van Groningen op termijn de regelingen zoals het Integraal Structuurplan Noorden des Lands en de Investeringspremieregeling vervangen. Beide fondsen lopen in 1999 af. “Het behoud van Europese Structuurfondsen na 1999 vinden wij van essentieel belang voor de realisering van het ruimtelijk-economisch beleid.”

Over de huidige economische ontwikkeling is het Groningse provinciebestuur overigens buitengewoon enthousiast. In het beleidsplan wordt ook de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien. Dit optimisme wordt volgens GS voor een belangrijk deel ingegeven door het feit dat de ontwikkeling van de bedrijvigheid in Groningen het beter doet dan menig andere provincie. “In de eerste plaats wordt Noord-Nederland nauwelijks geconfronteerd met ruimtelijke schaarste. En de economische groei wordt hier niet belemmerd door congestie”, geeft GS hiervoor als reden. Vanaf 1992 is de werkgelegenheid in de noordelijke provincie dan ook jaarlijks met 0.9 procent toegenomen.

Woningbouw

Voor wat betreft de woningbouw streeft het provinciebestuur vooral verbetering van de kwaliteit van de nieuwbouw in het landelijk gebied na. Zorgen zijn er op dit gebied namelijk over het verschralen van de oorspronkelijke bebouwingskarakteristieken. “Hierdoor komt de herkenbaarheid van het Groninger landschap steeds meer onder druk te staan.” Om dit tegen te gaan steekt de provincie ruim f. 46.000 in plannen en lokale en regionale initiatieven om de nieuwbouw zoveel mogelijk in het landschap in te passen.

Verder willen Gedeputeerde Staten dat gemeenten en regio’s plannen opstellen voor de aanpak van de na-oorlogse wijken. “In de gemeente Groningen spitst de problematiek in deze wijken zich toe op leegstand van woningen. Hierdoor wordt de leefbaarheid bedreigd. Dit eist ons beleidsmatig een nauwe relatie te leggen tussen nieuwbouw en het beheer van de bestaande woningvoorraad.” De provincie wil voor volgend jaar f. 100.000 uittrekken om gemeenten aan te sporen dergelijke beleidsprogramma’s en plannen op te stellen.

Verkeersveiligheid

Een ander aandachtspunt voor GS is een verbetering van de verkeersveiligheid. Voor het uitvoeringsprogramma 1998 van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen is uit het flexibel budget extra f. 1.250.000 beschikbaar.

Uit ditzelfde budget wil GS f. 2,5 miljoen steken in de ontwikkeling van het prestigieuze project De Blauwe Stad, f. 10 miljoen in de buitendijkse werven in de Eemshaven en f. 2,5 miljoen als provinciale bijdrage voor de realisering van de N391 wegvak Emmen-Ter Apel.

Reageer op dit artikel