nieuws

Stadsherstel vlucht uit binnenstad Amsterdam

bouwbreed

De forse prijsstijgingen op de onroerend-goedmarkt maken nieuwe aankopen door Stadsherstel NV vrijwel onmogelijk. De prijzen die ook voor zeer slechte panden in de Amsterdamse binnenstad worden betaald, zijn dusdanig hoog dat er zeker in de huursector nauwelijks meer kostendekkend kan worden gerestaureerd.

Beperkte Stadsherstel zich tot op heden tot aankopen en restauraties in de Amsterdamse binnenstad, nu nopen de prijsontwikkelingen de maatschappij ertoe het werkgebied uit te breiden over het gehele grondgebied van de gemeente Amsterdam. Op die manier denkt men toch een jaarlijks restauratievolume van gemiddeld f. 10 miljoen te kunnen halen.

Eind 1996 bezat Stadsherstel 400 panden, waarvan er 24 in restauratie waren. In deze panden zijn 784 woningen, 30 horecavestigingen en 117 andere bedrijfsruimten ondergebracht. De boekwaarde steeg van f. 146 naar f. 161 miljoen.

‘Extra’ miljoenen

Afgezien van de prijsstijgingen noemt Stadsherstel in het jaarverslag 1996 een tweede, bijkomende tegenvaller. De f. 275 miljoen die de staatssecretaris in deze kabinetsperiode extra aan monumentenzorg zou uitgeven, pakt hij met de andere hand weer van de eigenaren af. Per saldo komt er minder geld voor monumentenzorg beschikbaar, leidt Stadsherstel af uit de vorig jaar uitgelekte ontwerp subsidieregeling. ‘Daaruit bleek dat de staatssecretaris van plan is de subsidies voor alle categorieen eigenaren met 10 procent te verlagen en ook nu weer geen onderhoudsregeling voor de woonhuismonumenten op te nemen.’

De voorgenomen verdere verlaging van de monumentensubsidie met 10 procent noemt Stadsherstel ‘funest voor instellingen die geen verrekening kennen in het kader van de inkomstenbelasting’.

Stapelen

Een van de beletselen voor de restauratie van de meest bedreigde monumenten is weggenomen, reageert Stadsherstel op de gemeentelijke erkenning als restaurerende instelling. Maar de maatschappij die vorig jaar zijn 40-jarig bestaan vierde, wijst meteen op een volgende handicap bij het opknappen van panden: de beperkte mogelijkheid om subsidies te kunnen stapelen, temeer nu de hoogte daarvan in de afgelopen jaren drastisch is verminderd. “Duidelijk is dat steeds meer moet worden gedaan voor steeds minder geld.”

Stadsherstel wil meer helderheid over de subsidiabele kosten, in ieder geval voordat met een restauratie wordt begonnen. Onduidelijkheid over de hoogte van het bedrag waarop redelijkerwijze kan worden gerekend, kan bij zeer dringende restauraties vertragend werken. Omdat pas met de restauratie zal kunnen worden begonnen nadat de subsidiebeschikking feitelijk binnen is.

Onderhoud

Stadsherstel voorziet hoge uitgaven aan onderhoud. In de afgelopen tien jaar werd gemiddeld 16,7 procent van de huurinkomsten aan onderhoud uitgegeven danwel gereserveerd. Om op de langere termijn het bezit in goede staat te houden en op tijd aan te passen zal 30 procent van de huuropbrengsten voor onderhoud worden gereserveerd. Daarvan zal naar verwachting de komende jaren f. 3 miljoen daadwerkelijk worden uitgegeven.

De hoge prijzen dwingen Stadsherstel het werkgebied te verleggen buiten de grachtengordel.

Reageer op dit artikel