nieuws

Extra geld voor sanering Vinex-locaties in Noord-Holland

bouwbreed

Jaarlijks wordt f. 4,5 miljoen extra uitgetrokken om bodemsaneringen uit te voeren op Vinex-locaties in de Noord-Hollandse steden. Vaak zijn dat vervuilde bedrijfsterreinen. Op deze wijze hoopt de provincie de achterstand in te lopen.

Dat staat in de begroting van de provincie Noord-Holland. Centraal in het beleidsplan bij de begroting staat het voornemen plannen om te zetten in actie. Uit de eerder dit jaar verschenen kerncijfers bevolking en wonen blijkt dat de bebouwing van de Vinex-locaties achterloopt. De provincie hecht echter grote waarde aan de uitvoering van de Vinex-opdracht.

“Een knelpunt dat zich bij de realisatie van Vinex-locaties in de compacte stad vaak voordoet is, dat geschikte bouwlocaties liggen op (voormalige) bedrijfsterreinen, waar de bodem is verontreinigd. Wij willen de belemmeringen voor de woningbouw op deze locaties wegnemen”, aldus de provincie. Jaarlijks is daar tot 2003 een bedrag van f. 4,5 miljoen voor uitgetrokken.

Uitgangspunt is dat de bodemsanering wordt doorberekend in de bouwexploitatie. Maar waar dat tot onoverbrugbare meerkosten voor de woningbouw leidt, springt de provincie bij. Dat is onder meer het geval in de gemeente Zaanstad.

De provincie is ook van plan haar grondbeleid te actualiseren. Ze wil daarbij meer gebruik maken van pps-constructies (publiek private samenwerkingsvormen). “Daarbij willen wij aan de hand van concrete voorbeelden de grenzen verkennen”, aldus de provincie. Navraag leert dat de precieze invulling van dit beleid nog in de kinderschoenen staat. Wel wil de provincie een conferentie met gemeenten en marktpartijen organiseren over pps-constructies.

Grondbeleid

De provincie heeft als voornemen de bevoegdheid tot het goedkeuren van een saneringsplan bij gemeenten te leggen als het gaat om een bodemverontreiniging die niet ernstig is. Dat betekent een loket voor particulieren die zowel een bouwvergunning als goedkeuring voor een saneringsplan nodig hebben. Ook bij de provincie worden dat soort aanvragen van de gemeenten in een keer afgehandeld.

In de provinciale begroting gaat bruto rond f. 700 miljoen om en ruim f. 400 miljoen netto. Volgend jaar is ruim f. 10 miljoen extra te besteden aan nieuw beleid. Daarvan gaat f. 2 miljoen naar het Kranenburgfonds voor monumentenzorg. De Stelling van Amsterdam kan rekenen op f. 300.000 extra. De waterhuishouding en de stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting kunnen allebei rekenen op f. 1,5 miljoen extra. Ook komt er f. 1 miljoen vrij voor de herstructurering van bedrijfsterreinen.

Reageer op dit artikel