nieuws

Arbeidsinspectie past nu nieuwe afspraken toe Werkplan voor verwijderen asbestcement buizen rond

bouwbreed

Een groot deel van de problematiek rondom het verwijderen van asbestcement-buizen uit het ondergrondse gas-, waterleiding- en rioolnet is opgelost. Na jarenlang onderhandelen is een ‘Werkplan voor het verwijderen en afvoeren van ac-leidingen’ tot stand gekomen, dat door de diverse betrokken ministeries is goedgekeurd. Voor het verrichten van reparaties en aanboringen volgt nog een aparte werkwijzer. Ook wordt gewerkt aan een uniforme regeling voor de stort van asbestcement-afval.

Het nieuwe Werkplan is een co-productie van Bolegbo, Stichting Rioned, Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) en EnergieNed. Volgens het ministerie van VROM voldoet het aan het Asbestverwijderingsbesluit en de Wet Milieubeheer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het getoetst aan de voorschriften van het Arbobesluit. Ook dat had een positief resultaat. Het Werkplan zal voortaan door de Arbeidsinspectie in het handhavingsbeleid worden gehanteerd als basisdocument.

Het optuigen van het Werkplan vloeit in feite voort uit de sloopregeling in het Asbestbesluit, dat inmiddels is opgenomen in het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze regelgeving schrijft voor dat ‘voor elk der werkzaamheden, vallende onder de sloopregeling, een werkplan wordt opgesteld’.

Omdat het uitnemen van de ac-buizen uit het openbare net veelal uit dezelfde handelingen bestaat, lag volgens alle betrokken partijen “een standaardisatie van de werkplannen voor de hand”. Dat resulteerde in het nu gepubliceerde Werkplan. Uitgangspunt van dit document is het asbesthoofdstuk (afdeling 5) van het Arbobesluit met de bijbehorende uitzonderingen die de Arboregeling geeft.

Het Werkplan bestaat uit vier hoofdstukken en twee bijlagen. De inhoud van de hoofdstukken geldt voor elk werk waarbij buizen uit het openbare net worden verwijderd. De bijlagen geven specificaties van elk werk afzonderlijk. Het complete Werkplan, dus inclusief de ingevulde bijlagen, moet op het werk aanwezig zijn.

Aannemers die in opdracht werken van een gemeente of nutsbedrijf moeten er alert op zijn wie de verplichte melding aan de Arbeidsinspectie moet verzorgen.

Minder stringent

Het uitvoeren van reparaties en het maken van aanboringen vallen niet onder de sloopregeling. In het Arbobesluit gelden hiervoor daarom minder stringente voorwaarden dan bij het verwijderen van ac-buizen. Bij de invoering van de sloopregeling is echter bepaald dat de regeling wel van toepassing is “wanneer bij reparaties buizen of buisonderdelen verwijderd moeten worden. Dit is veelal het geval”.

Daarmee ontstond echter een onwerkbare situatie (douches op het werk). Met de invoering van de Arboregeling is dit probleem opgelost. Voor reparaties en aanboringen worden dezelfde beschermingsmaatregelen voorgesteld als die wettelijk verplicht zijn bij het verwijderen.

Dit komt er op neer dat “ook bij verspanende werkzaamheden ten behoeve van reparaties en bij aanboringen met niet-gesloten boortoestellen een filtrerend gelaatstuk P3 en wegwerpkleding gedragen moeten worden”.

Stortplaats

Tenslotte moet nog een oplossing gevonden worden voor de stortplaatsproblematiek. Die wordt veelal veroorzaakt door de autonomie van de exploitanten van deze bedrijven.

“Met een aantal voorschriften in de hand stellen zij zeer verschillende en soms zeer zware eisen voor de aanvoerwijze van het asbestafval”, aldus de bij het Werkplan betrokken organisaties.

Volgens hen is er nader overleg gaande om te komen tot “uniforme en redelijke eisen voor de acceptatie van asbestcementafval”. Eenvoudig is dit niet, omdat “zeker drie instanties daarbij betrokken zijn” (SZW, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV)): “Maar nu het Werkplan is geaccepteerd lijkt het gewenste doel beter haalbaar.”

Peter Stuvel

Klapper

Het nieuwe Werkplan is op twee manieren beschikbaar: in een geplastificeerde watervaste klapper en op Internet (www.fbbk.nl.).

De klapper wordt op dit moment ontwikkeld en zal over enkele maanden worden verspreid in het kader van een voorlichtingscampagne. Een versie van het Werkplan is echter al op diskette verkrijgbaar.

Het Werkplan geldt voor elk werk waarbij buizen uit het openbare net worden verwijderd. Alleen al voor onderhoud en vernieuwing van het rioleringsstelsel in ons land is volgens Heidemij jaarlijks f. 600 miljoen nodig.

Reageer op dit artikel