nieuws

‘Arbeidsinspectie moet ook A-bladen hanteren’

bouwbreed Premium

De stichting Arbouw vindt dat de Arbeidsinspectie bij het toezicht op de naleving van de arboregelgeving ook de door de bouwnijverheid ontwikkelde A-bladen moet hanteren.

Een formeel verzoek is overigens nog niet gedaan. Het wachten is namelijk op de nieuwe Arbowet en de aangekondigde Arbo-Informatiebladen, die in de plaats komen van de inmiddels opgedoekte Publicatiebladen van de overheid.

Omdat in een aantal gevallen behoefte blijkt te bestaan aan praktijkgerichte voorlichting werd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de ongeveer 160 P-bladen te vervangen door circa 25 A1-bladen.

De meeste ervan zijn relevant voor de bouw. Het betreft werken met asbest, lawaai op de arbeidsplaats, werken in besloten ruimtes, werken met kankerverwekkende stoffen, afscherming en beveiliging van machines, transport en opslag in bedrijfsruimten, veilig werken op daken, beveiligen van wand- en vloeropeningen, hijs- en hefgereedschap, verfverwerking, steigers, werken met verontreinigde grond en de nationale MAC-lijst.

De A1-bladen zullen naar verwachting eind dit jaar vrijwel alle gereed zijn. De Arbeidsinspectie heeft al laten weten bij het toezicht op de naleving van de arboregels deze bladen te zullen hanteren. Dat geeft de A1-bladen een officiele status.

De bouw heeft zelf echter besloten om 2 Arbeidsomstandighedenbladen (A-bladen) te maken, teneinde te komen tot veilig en gezond werken. Dat vloeit voort uit jaren geleden gemaakte cao afspraken inzake het hanteren van grenswaarden en richtlijnen bij het verrichten van diverse werkzaamheden in de bouw.

Van de A-bladen (waarvan er inmiddels enkele zijn uitgebracht) gaat een normerende werking uit voor werkgevers, werknemers, fabrikanten, industrie, architecten en andere ontwerpers.

Vrijwilligheid

Naleving van A-bladen geschiedt echter op basis van vrijwilligheid. Ze worden niet dwingend opgelegd. Toch zou Arbouw het toejuichen als ze door de Arbeidsinspectie zouden worden betrokken in het handhavingsbeleid.

“Dat zou ook heel logisch zijn”, meent directeur L. Akkers. Hij wijst er op dat in de arbowetgeving de overheid zichzelf een terugtredende rol heeft toebedeeld: “Sociale partners zijn opgeroepen om zoveel mogelijk in de eigen bedrijfstakken voor normering te zorgen op gebied van de arbeidsomstandigheden. Er wordt een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid. De bouw heeft dat positief opgepakt met de ontwikkeling van A-bladen”.

Akkers vindt dat, nu de bedrijfstak in onderling overleg de eigen verantwoordelijkheid invulling geeft, de overheid niet kan achterblijven: “Die moet dan ook bereid zijn zich in het toezichthoudende werk van de Arbeidsinspectie te richten naar onze A-bladen”.

Informeel

Informeel is daarover wel eens gesproken met een inspecteur van een der districten van deze dienst. “Die vindt het wel wenselijk en zou het eens bekijken”, aldus Akkers. Een probleem is echter dat de dienst alleen belast is met naleving van wettelijke arbo-maatregelen. En cao-afspraken, hoe vergaand ook, hebben die status niet. Zodra de A1-bladen en de nieuwe arbowet rond zijn, wil Akkers bezien of het zin heeft de Arbeidsinspectie formeel te verzoeken de A-bladen eveneens te hanteren. “We moeten echter eerst gedetailleerd op tafel hebben wat er allemaal geregeld wordt in A1-bladen en wet. Pas als we dat overzicht hebben kunnen we, indien gewenst en noodzakelijk, actie richting overheid ondernemen. Op zichzelf zou ik het juist vinden als de Arbeidsinspectie ook het toezicht op de naleving van de A-bladen gaat uitvoeren. Het is namelijk de enige objectieve instantie daarvoor. Bovendien hoef je als bedrijfstak in dat geval niet zelf een of ander toezichthoudend orgaan op te tuigen”, zegt hij.

Reageer op dit artikel