nieuws

Zeeland komt met integraal beleid voor leefomgeving

bouwbreed

De provincie Zeeland wil toe naar een ‘integraal omgevingsbeleid’. Daarin is alles wat te maken heeft met milieu, ruimtelijke ordening en waterkwaliteit in een uitvoeringsprogramma ondergebracht. Termijnen en inhoudelijke aanpak zijn in dat beleid met elkaar in verband gebracht. Volgens Gedeputeerde Staten is deze integrale werkwijze in het belang van de totale leefomgeving.

Ze stellen dat in hun begrotingsbrief 1998. Alleen met integraal plannen kan in hun optiek een duurzaam beleid worden gerealiseerd, om de schaarse ruimte in Zeeland voor volkshuisvesting, economische ontwikkelingen, recreatie en infrastructuur optimaal te benutten.

De door hen voorgestane ‘synchronisatie van beleidstaken’ moet tot stand komen ‘langs de weg der geleidelijkheid’. Immers, het onderling afstemmen van plannings- en werkingsduur van de beleidsplannen vergt tijd. ‘Maar in beginsel zullen samenhangende zaken in samenhang dienen te worden behandeld’, aldus Gedeputeerde Staten.

Infrastructuur

Ook in de sector verkeer en vervoer heerst volgens hen de overtuiging dat ‘de beste weg naar succes leidt via een integrale benadering per gebied’. In het nieuwe urgentieschema wegen (dat vanaf 1998 wordt omgedoopt in ‘Meerjarenplan Infrastructuur Zeeland’) zal veel ruimte geboden worden voor zo’n gebiedsgerichte aanpak.

In een aantal regio’s loopt al enige tijd zo’n beleid, met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid. In het kader daarvan worden ook veel aanpassingen van de weginfrastructuur gerealiseerd. Het betreft bijvoorbeeld aanleg van rotondes en busbanen, reconstructie van wegen, vervanging van deklagen door zeer open asfaltbeton etcetera.

Gedeputeerde Staten kondigen in hun begeleidingsbrief bij de begroting aan dit beleid te continueren: ‘wij willen budgetten van betekenis uittrekken’.

Voor uitvoering van wegenbouwpoen is in 1998 een budget van f. 14,6 miljoen beschikbaar. Dit staat los van het beheer en onderhoud. Hiervoor trekt de provincie volgend jaar f. 6,1 miljoen uit. Daarnaast wordt f. 2 miljoen extra uitgetrokken voor renovatie van de Zeelandbrug.

Volkshuisvesting

Wat betreft de volkshuisvesting wordt 1998 min of meer het jaar van de waarheid. Het wordt namelijk het eerste uitvoeringsjaar van het Streekplan Zeeland. De Regiovisie Goes en Omstreken, de recreatieve herstructurering van Walcheren en de visie voor het stadsgewest Vlissingen-Middelburg (Vinex-beleid) zullen het licht moeten zien.

Verder willen Gedeputeerde Staten het huidige convenant duurzaam bouwen (gesloten tussen uitvoerende bouw, gemeenten en provincie) uitwerken tot ‘een meer omvattend geheel waarbij niet alleen het bouwen zelf, maar de gehele opzet en aanpak van plannen wordt betrokken’.

Ze kondigen in dit verband aan de principes van duurzaam bouwen voortaan te zullen meewegen bij de beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplannen.

Tenslotte laten ze weten dat momenteel onderzoek wordt uitgevoerd naar mogelijkheden om bestaande bedrijfslocaties nieuw leven in te blazen. De resultaten worden in 1998 verwacht.

Reageer op dit artikel