nieuws

Werkplan corporaties zonder duidelijke koers

bouwbreed

Het Werkplan 1997-2001 van de Nationale Woningraad heeft als doel de koers voor de komende jaren uit te zetten en het veranderingsproces af te ronden. Maar als handleiding voor een corporatie is die koers wel erg vaag en vrijblijvend.

Het werkplan schetst een aantal ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Corporaties zullen meer marktgericht moeten werken en te maken krijgen met steeds meer kritisch wordende huurders. Oplossen van de woningnood heeft plaats gemaakt voor aandacht voor stadsvernieuwing.

Het werkplan belooft een koers voor de komende jaren waarbij de mening van de individuele corporaties bepalend is. Blijkbaar zijn die meningen zo verschillend dat er geen duidelijke richting wordt gekozen.

Eigen koers

Iedere corporatie is vrij om haar eigen koers te bepalen lijkt de conclusie te moeten zijn van dit werkplan. Zolang die maar voldoet aan de doelstelling van de corporatie; het zorgen van betaalbare huisvesting voor de laagste inkomens. Daarbij kan aangetekend worden dat in de praktijk veel huurders allang niet meer tot die laagste inkomenscategorie horen.

Het werkplan: “Er zijn kleine en grote corporaties. Sommige leggen zich toe op het beheer van het bestaande bezit en andere kiezen bewust voor projectontwikkeling, bijvoorbeeld om betaalbare woningbouw op Vinex-locaties te ke realiseren, en voor nieuwe vormen van dienstverlening. Sommige profileren zich op bijzondere aandachtsgroepen zoals ouderen, andere willen juist brede lagen van de bevolking bedienen.”

Onderlinge verschillen

Corporaties gaan dus onderling steeds meer verschillen. Dat is het gevolg van het verdwijnen van “het dwingende keurslijf van gedetailleerde, uniforme regelgeving en voorschriften”. Ook het aantal corporaties zal in de komende jaren behoorlijk afnemen. Schaalvergroting door fusies is een proces dat al enige jaren geleden in gang is gezet. Tussen 1988 en 1996 is het aantal corporaties gedaald van 1076 naar 826.

Corporaties werken steeds meer samen met andere partijen, maar ondervinden ook concurrentie van onder andere beleggers en andere corporaties. De belangrijkste concurrentie komt echter van de koopwoningenmarkt. “Het huren van een woning moet steeds vaker kostendekkend gebeuren, terwijl de overheid het kopen van de woning fiscaal bevoordeelt. Tegelijkertijd ke corporaties het verkopen van woningen als strategisch beleidsinstrument inzetten.”

De structuur van de Nationale Woningraad is in de afgelopen jaren ook aangepast. Ook daar is zelfstandiger en klantgerichter opereren het credo.

Reageer op dit artikel