nieuws

Restauratiemarkt groeit naar f. 9 miljard in 2010

bouwbreed Premium

Monumentenzorg staat nu hoog op politieke agenda

Voor de restauratiesector tekenen zich betere tijden af. In 2010 wordt een omzet aan werken verwacht van f. 9 miljard. Dit is met name een gevolg van een extra financiele impuls van het rijk voor de monumentenzorg. Die staat inmiddels namelijk hoog op de politieke agenda. De vraag is echter wel of de branche afdoende is ingericht om die groeiende geldstroom op verantwoorde wijze te ke verwerken.

Dat betoogde directeur A.L.L.M. Asselbergs van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Utrecht, waar hij aan achttien aannemers het certificaat ‘erkend restauratie-bouwbedrijf’ uitreikte.

“Meer dan ooit is het klimaat rijp om afspraken te maken over verruiming van het rijksbudget voor restauratie van monumenten”, constateerde hij. Asselbergs baseerde zich voor die conclusie op “het positieve verloop van de gesprekken om in de volgende kabinetsperiode ruim f. 1,1 miljard vast te leggen voor de monumentenzorg”. Dat staat los van de f. 275 miljoen, die het huidige kabinet voor de periode 1997 tot en met 2000 extra beschikbaar heeft gesteld.

Tot het jaar 2010 kan de restauratiebranche rekenen op gestage toename van de hoeveelheid uit te voeren werken. Volgens Asselbergs is een omzet van f. 9 miljard te verwachten. Dat geld komt uit rechtstreekse subsidiering, het Nationaal Restauratiefonds (Revolving Fund), opdrachtgevers, etc.

Kwaliteit

Zorg heeft de directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg echter nog wel over de kwaliteit van de uitvoering van restauratiepoen. “Er moet zorgvuldig gerestaureerd worden. Een monument kun je maar een keer verpesten. Als het grote geld en de vermeerdering van werken afkomen, moet er kwaliteit geleverd worden”, zei hij.

Behoud van voldoende vakmanschap is in dat verband heel belangrijk. De in 1995 door de Stichting Vakgroep Restauratie in het leven geroepen ningsregeling is daaraan een belangrijke bijdrage. De erkende restauratiebedrijven verplichten zich onder meer tot uitvoering van een scholingsplan. Bij het hertoetsen van de bedrijven door de onafhankelijke commissie die de erkenningsregeling uitvoert, wordt nagegaan of het scholingsplan is waargemaakt.

Achttien bedrijven hebben inmiddels aan de toetsingscriteria voldaan. Verwacht wordt dat meer bouwbedrijven de komende jaren gecertificeerd zullen worden. Voorwaarde is onder meer dat ze over een periode van vijf jaar een omzet van totaal f. 10 miljoen behalen.

Instroom

Bij een gemiddelde van f. 2 miljoen per jaar komt dat neer op werkgelegenheid voor ongeveer twintig mensen. Om dit aantal op peil te ke houden, zullen jaarlijks nieuwe, jonge vaklieden moeten instromen. Want er gaan ook ouderen de bedrijfstak uit. Dit impliceert dat veel aandacht besteed zal moeten worden aan de opleiding van jongeren voor het restauratie-ambacht.

Asselbergs stelde verder vast, dat er wat hem betreft ook een ningsregeling zou moeten komen voor gemeenten. Want de kwaliteit van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van het monumentenbeleid is onder de maat. De centralisatie door het rijk kostte de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 57 deskundige medewerkers, omdat een aantal taken (toetsing van restauratieplannen, begeleiding bij de uitvoering van poen etc.) werd overgeheveld naar de gemeenten.

Halve ambtenaar

Maar onderzoek toont volgens Asselbergs aan dat die niet bepaald “een kwaliteitsattitude hebben ontwikkeld. Bij de rechtstreeks bevoegde gemeenten gaat de beschikbare capaciteit niet verder dan een halve ambtenaar. Van die gemeenten betreft 25 procent steden met meer dan honderd monumenten.”

Momenteel is nog onderzoek gaande naar de mate waarin gemeenten met weinig ambtelijke capaciteit voor monumentenbeleid zich laten bijstaan door externe deskundigen. De resultaten worden gepresenteerd op 24 november, wanneer de Rijksdienst het 50-jarig bestaan viert.

Reageer op dit artikel