nieuws

In 1996 werken niet uitgevoerd door geldgebrek Onderhoudstoestand Friese wegen flink verslechterd

bouwbreed

Het onderhoudsniveau van de provinciale wegen in Friesland is sinds 1994 aanzienlijk achteruitgegaan. Volgens de Grontmij, die onderzoek heeft gedaan naar de conditie van de Friese wegen, moet er meer geld beschikbaar komen voor onderhoud. In de door Gedeputeerde Staten uitgebrachte ‘Perspectiefnota’ wordt voorgesteld in elk geval f. 4 miljoen per jaar extra uit te trekken.

In 1996 heeft de Grontmij de onderhoudstoestand van het provinciale wegennet onder de loep genomen. De uitkomsten werden vergeleken met die van een soortgelijke studie in 1994. Daaruit bleek vervolgens een aanmerkelijke verslechtering. Onder meer wat betreft spoorvorming.

Als oorzaken daarvoor werden genoemd de winter 1995/1996, twee warme zomers, toenemende verkeersintensiteiten en aslasten en te gering onderhoudsbudget.

Door de Grontmij werden aanbevelingen gedaan om de achteruitgang ongedaan te maken en verdere verslechtering in de komende jaren te voorkomen.

In de eerste plaats zou het structurele onderhoudsbudget voor asfaltverhardingen opgehoogd moeten worden naar f. 5,76 miljoen per jaar.

Om de geconstateerde spoorvorming te repareren is gedurende een periode van vier jaar een extra budget nodig van f. 1,6 miljoen per jaar.

Voor het opheffen van het achterstallig onderhoud van de elementenverhardingen is gedurende vijf jaren extra budget nodig van vier tot acht ton.

GS willen totaal f. 4 miljoen per jaar extra uittrekken. Maar dat geld zal binnen de bestaande budgetten gevonden moeten worden. Van verruiming van budgetten is derhalve geen sprake.

Niet uitgevoerd

Geldgebrek noopte de provincie vorig jaar tot het niet uitvoeren van bepaalde onderhoudswerkzaamheden.

Zo moest voor f. 1,3 miljoen worden bezuinigd op de voor 1996 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI) vermelde poen voor aanbrengen van deklagen. Het betrof de wegvakken Drentse grens-Noordwolde, Oldeberkoop-Oudehorne, Zwartewegsend-Hardegarijp en Gorredijk-Oudehorne. Maar dit hield volgens GS wel in dat “in verband met de slechte toestand van de weggedeelten Oldeberkoop-Oudehorne en Gorredijk-Oudehorne voor f. 110.000 aan extra reparaties moest worden verricht. Dit zou niet nodig zijn geweest indien deze wegen zoals gepland binnen het deklagenprogramma uitgevoerd hadden ke worden.”

Onderhoudsbeleid

Vanwege de financiele problematiek en de noodzaak de wegen beter te onderhouden, willen GS een onderhoudsbeleidsplan opstellen. Dat werk heeft vorig jaar echter ook al vertraging opgelopen “door een langdurig onvervulde vacature”.

Maar GS willen wat betreft het wegonderhoud niet eenzelfde situatie laten ontstaan als met het baggerwerk. Om herhaling te voorkomen is besloten “de werkzaamheden aan het beheers- en onderhoudsbeleid voor de weginfrastructuur te bespoedigen”.

Overigens trekken GS zelf ook het boetekleed aan: “Op het gebied van de infrastructuur blijkt, dat de oorspronkelijke planningen van de wegeninvesteringen, zoals die zijn opgenomen in het MPI vaak te optimistisch zijn.”

Zo bleek dat ook voor 1996 in het algemeen gesproken vertraging in de uitvoering optrad. Het gevolg is dat de kapitaalslasten van in 1995 niet gereedgekomen werken in 1996 moesten worden verantwoord.

Daarnaast moest volgens GS worden geconstateerd dat “poen voor zover die wel zijn opgeleverd, in administratieve zin nog niet zijn afgerekend. Voor 1997 zijn inmiddels maatregelen genomen om die achterstand in te lopen.”

Reageer op dit artikel