nieuws

Extra heffingen moeten Deense bouwsector in toom houden

bouwbreed

De Deense regering heeft per 1 juli een extra heffing van 20 procent ingevoerd voor alle bouwpoen van de rijksoverheid en daaronder ressorterende instanties. In een eerder stadium werd de regionale en lokale overheden de verplichting opgelegd om bouwinvesteringen boven f. 0,3 miljoen aan te melden en werd de verstrekking van woningbouwsubsidies voor de rest van het jaar stilgelegd.

Het volgens Mogens Lykketof, minister van Financien, nu complete maatregelenpakket is nodig om personeelstekorten en daarmee een loon- en prijsspiraal te voorkomen. De bouwsector is volgens het kabinet oververhit en als niet wordt ingegrepen vreest men in het najaar problemen bij de personeelsvoorziening. De bouworganisaties zijn niet enthousiast over het regeringsbeleid en dat geldt voor zowel werkgevers als werknemers. Samengevat worden de ingrepen als te fors beoordeeld.

‘Vrije val’

Deze visie wordt ondersteund door de zojuist gepubliceerde jongste conjunctuurprognoses van de werkgeversbond Entreprenorfoereningen. Hierin voorzien de aannemers de komende tweeenhalf jaar een scherpe daling van het investeringsniveau in met name de gww-sector. “Deze sector komt terecht in een vrije val. Het is niet overdreven om te spreken van een totale ineenstorting”, meent chefeconoom Curt Liliengreen, die deze sombere voorspelling baseert op het feit dat in genoemde perioden diverse grote projecten worden afgesloten.

Het gaat daarbij om de brug- en tunnelbouw op de oeresont en de Grote Belt, maar ook onder meer de gereedkoming van het aardgasnet, de Kopenhaagse minimetro en het plan van aanpak voor de aanleg van afvalwaterinstallaties.

Versnellen procedures

Dit jaar bedraagt het investeringsniveau in de infrastructurele sfeer f. 5,8 miljard, in 2000 zal dat slechts zo’n f. 2,9 miljard belopen. De bond pleit daarom dringend voor het versnellen van de procedures voor nieuwe grote projecten, zoals de vaste oeververbinding over de Fehmarnbelt en op gemeentelijk niveau de dringend noodzakelijke renovatie van het rioolstelsel.

Dit jaar wordt volgens hetzelfde conjunctuuroverzicht een recordjaar met 115.000 actieve bouwvakkers. In 1993 waren er nog geen 103.000 personen aan het werk in de bouw. Het werkloosheidspercentage in deze sectoren daalde sindsdien van 12 naar 7,3.

Reageer op dit artikel