nieuws

Onderzoek woningbehoefte kan op wijkniveau gegevens leveren

bouwbreed

Het woningbehoefteonderzoek (WBO) dat door het ministerie van VROM elke vier jaar wordt gehouden is met ingang van de editie 1997-1998 volledig vernieuwd. Net als bij wasmiddelen is het resultaat nog beter. Bovendien geeft het gemeenten de mogelijkheid gegevens te doen verzamelen tot op wijkniveau.

Het woningbehoefteonderzoek (WBO), dat wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), geeft sinds 1977 informatie over de woonsituatie van huishoudens, inkomens, woonuitgaven en samenstelling ervan, tevredenheid met de woning en woonomgeving en eventuele verhuiswensen. Het nieuwe WBO blijft dat doen, maar wordt tevens gekoppeld aan het ‘Permanente Onderzoek Leefsituaties’ (POLS) van het CBS. Daaruit komen gegevens naar voren over onder andere werk en opleiding, vrijetijdsbesteding en gezondheid.

In het WBO is voorts aandacht voor mobiliteit, leefbaarheid, verhuisredenen, bijkomende woonlasten en huidige en gewenste woningtypen en buurten.

Volgens de plaatsvervangend directeur-generaal van de Volkshuisvesting, Martin van Rijn, noodzaakt de veranderende woningmarkt tot een bredere inbedding van de volkshuisvesting. “Het gaat niet alleen om wonen (beschikbaarheid en betaalbaarheid), maar ook om een leefbare woonomgeving en duurzaam ruimtegebruik. Voor kwalitatieve woonwensen moet meer aandacht zijn. Bovendien worden regionale verschillen sterker. Adequate informatievoorziening – ook op laag schaalniveau – wordt dus steeds essentieler”, aldus Van Rijn tijdens een symposium waarop het nieuwe WBO werd gepresenteerd.

Hetzelfde geldt in feite voor gemeenten die op regionaal en zelfs op wijkniveau behoefte hebben aan goede gegevens op basis waarvan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid kan worden gevoerd.

Binnen het nieuwe WBO wordt daartoe ruimte gegeven, doordat gemeenten ke aanhaken bij het onderzoek. Er worden dan in de gemeenten extra enquetes gehouden, in onderzoeksbargoens ‘oversampling’ geheten.

Grootschalig gebruik

De directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Peter Dordregter, liet blijken het nut van dergelijke exercities meer dan in te zien. “In de nieuwe opzet biedt het WBO goede mogelijkheden een gezaghebbend onderzoek te worden, waarvan de resultaten door alle partijen worden geaccepteerd en gebruikt.”

Wel had hij een waarschuwend woord richting onderzoekers. “Voorwaarde is een prijsstelling die een grootschalig gebruik stimuleert.”

De Dienst stedelijke ontwikkeling van Den Haag heeft al laten weten mee te doen met het WBO nieuwe stijl. De kosten worden daarbij acceptabel geacht.

Reageer op dit artikel