nieuws

Jorritsma neemt programma over in MIT ’98: Westland wil zeer snel betere infrastructuur

bouwbreed Premium

Het Westland moet snel beter bereikbaar worden gemaakt. Maatregelen als verbetering van de infrastructuur, aanleg van doelgroepenstroken en bevordering van groepsvervoer bij de aanvoer van veilingproducten moeten hiervoor soelaas bieden. Dat staat in het Maatregelenpakket Goederenvervoer Westland dat gisteren aan minister Jorritsma van verkeer is overhandigd. De maatregelen worden door haar nu in het Verkenningen-programma van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) ’98 opgenomen.

Jorritsma deed deze toezegging in de Bloemenveiling in Naaldwijk waar gisteren door het stadsgewest Haaglanden de bijeenkomst ‘Bereikbaar Haaglanden; komen we er samen wel?’ op touw was gezet.

Directe aanleiding voor deze happening was behalve de presentatie van de goederenvervoerstudie, het feit dat minister Jorritsma nu een jaar geleden het Bereikbaarheidsplan Haaglanden heeft ondertekend. In dit plan worden de lijnen uitgezet om de nijpende fileproblematiek in de regio aan te pakken. In het afgelopen jaar is er in Haaglanden voortvarend gewerkt aan de aanleg van infrastructuur, waaronder behalve wegen ook fietspaden en tramlijnen. Jorritsma: “Er is hier in de regio in een jaar tijd veel werk verzet. Het is duidelijk dat de hele regio van mening is dat wat betreft de verkeersproblematiek de grenzen van wat mogelijk is, zijn genaderd. Maar duidelijk is ook dat voor Den Haag de problemen groter zijn dan voor elke andere gemeente in het land, omdat je rond deze stad nu eenmaal niet zomaar een ruit kunt neerleggen.”

Jorritsma benadrukte verder dat door een stringent parkeerbeleid, een beter vervoersmanagement van bedrijven en wellicht in de direct nabije toekomst rekeningrijden, het autoverkeer moet worden teruggedrongen.

Bedrijfsleven

Wat het bedrijfsleven betreft kan dit niet snel genoeg gaan. In een studie over het goederenvervoer in het Westland wordt geconstateerd dat de klok inmiddels op vijf voor twaalf staat. Zo wordt voor de periode tot 2010 in het Westland ten opzichte van 1992 een verdubbeling van het goederenvervoer over de weg verwacht. De opstellers van de nota, onder andere de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, TNO en Bloemen Veiling Holland, hebben nu een maatregelenpakket bedacht om dit schrikbeeld te voorkomen.

Behalve het verschuiven van een deel van het vervoer over de weg naar het spoor, wordt ook het verhogen van het groepsvervoer bij de aanvoer van veilingproducten genoemd. Dit heeft tot direct gevolg dat het aantal vrachtauto’s en tractoren kan worden beperkt. Andere maatregelen zijn het afvlakken van de pieken bij aan- en afvoer en het verbeteren van de efficiency van het vervoer door meer gebruik te maken van moderne telematica.

Infrastructuur

Wat betreft de aanpassing van de infrastructuur wordt het verlenen van de Veilingroute naar Westerlee en een reconstructie van het daargelegen knooppunt genoemd. Maar ook de aanleg van doelgroepenstroken op wegen met in totaal minimaal drie rijstroken moet voor een betere doorstroming van het economisch vrachtverkeer gaan zorgen. “Maatregelen die wij in het Verkenningen-programma Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) ’98 zullen opnemen”, aldus Jorritsma.

Haagse verkeerswethouder

bezorgd over toekomst

Henk-Jan Meijer, wethouder verkeer en vervoer van Den Haag en dagelijks bestuurslid van het stadsgewest Haaglanden, maakt zich zorgen over de directe toekomst. Nu het kabinet een streep heeft getrokken door de vorming van de stadsprovincie, is het volgens hem onduidelijk wie na 2003 (tot die tijd zal naar verwachting het stadsgewest in functie blijven, red.) de beslissingen op het gebied van de infrastructuur moet nemen. “Is dat de provincie? En hoe zit het met de eigen bijdragen? Moeten wij de provincie straks nog een erfenisje achterlaten?”, aldus Meijer gisteren in de Bloemenveiling Holland.

Jorritsma wilde zich daarover vooralsnog niet uitlaten. Over het niet doorgaan van de stadsprovincie deed zij uberhaupt vrij laconiek: “Wat interesseert het de mensen van welke gemeente de vuilniswagen door de straat rijdt? Als die maar komt. Voor de infrastructurele plannen blijft samenwerking tussen gemeenten, of je nu linksom gaat of rechtsom, toch nodig.”

Meijer plaatst wat betreft die samenwerking in de toekomst de nodige vraagtekens. Temeer daar de relatie wellicht vertroebeld wordt door het feit dat Den Haag door middel van annexaties de grond van de buurgemeenten erbij gaat krijgen. “Nu zitten we nog naast elkaar en weten we onze rol allemaal goed te spelen: de annexatie wordt ons opgedrongen. Maar de vraag is hoe dat

straks gaat als diverse gemeenten rechtszaken tegen de grondtransacties aanspannen? Ik weet niet hoe de verhoudingen dan komen te liggen…”

Reageer op dit artikel