nieuws

Gemeente Groningen tevreden over verbetering particuliere woningen

bouwbreed Premium

Het gaat goed met de particuliere woningverbetering in de stad Groningen. De stijgende lijn in 1995 (750 woningen verbeterd) heeft zich vorig jaar doorgezet (960 woningen). Maar het ambitieuze jaarprogramma van 1000 woningverbeteringen is nog niet gehaald. Om dat te bereiken willen B en W het nog niet bestede budget 1995-1998 van f. 9,5 miljoen dit jaar volledig inzetten.

Het Groninger college stelt de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen. Hij doet dat in het rapport ‘Tussen stroop en azijn’, waarin de resultaten van de particuliere woningverbetering in 1996 zijn vermeld.

Het rapport is een evaluatie van de in 1995 vastgestelde beleidsnota ‘De huiseigenaren aan zet’, die een doelgericht en brede aanpak van de voor- en naoorlogse particuliere woningvoorraad beoogt in de periode tot 1998.

In de bewuste nota lieten B en W zich optimistisch uit over de haalbaarheid van verbetering van 10.000 vooroorlogse en 15.000 naoorlogse woningen in een tijdsbestek van 10 jaar.

Maar dat zou alleen mogelijk zijn bij een groter onderhoudsbesef van huiseigenaren. Op dat punt is het college niet helemaal tevreden: “De toename van het onderhoudsbesef verloopt trager dan gehoopt. Er is nog geen sprake van een leerproces.”

Daarvoor hebben B en W wel een verklaring: “Veel huiseigenaren denken dat de onderhoudstoestand van hun woning goed is. Ze denken over onderhoud in kort termijn-perspectief en hebben de neiging onderhoudsinvesteringen voor zich uit te schuiven’. Onderhoud wordt vaak als een tegenvaller gezien, die rechtstreeks drukt op het besteedbaar inkomen.”

Uiteraard hanteren B en W het aanschrijfinstrument als middel om weigerachtige eigenaren alsnog tot woningverbetering te bewegen. “Maar dit instrument kan echter nooit tot doel worden verheven. Het beleid is erop gebaseerd dat de meeste huiseigenaren uiteindelijk het belang van woningverbetering inzien en uit eigen beweging daartoe de nodige stappen ondernemen”, stellen ze.

Gehele budget nodig

Wil de gemeente het hoge verbetertempo van de afgelopen twee jaar continueren in casu de doelstelling van 1000 woningen per jaar halen, dan is het volgens het college “noodzakelijk het gehele vier-jarenbudget van f. 24 miljoen over de volle breedte in te zetten”.

De helft van dat budget ( – 12,8 miljoen) is in 1995 en 1996 besteed aan object- en processubsidies. Voorts is f. 1,2 miljoen gereserveerd voor twee bijzondere poen (Pepergasthuis en Oude R.K.Z.-complex). Het nog resterende budget (ruim f. 9,5 miljoen) wil het college verdelen over 1997 ( – 7,1 miljoen) en 1998 ( – 2,35 miljoen).

Overigens constateren B en W dat er wel aanleiding is om “ons aanvankelijk optimisme, de investeringen uit het Stadsvernieuwingsfonds na 1998 volledig te ke stoppen, te temperen”.

Reageer op dit artikel