nieuws

Economische groei boven twee procent biedt extra ruimte infrastructuur

bouwbreed

Minister Zalm (Financien) wil de komende kabinetsperiode al naar een begrotingstekort van 0%. Dat is – zij het moeizaam – haalbaar bij een economische groei van 2%. Mocht de groei hoger uitvallen dan is er ruimte voor extra investeringen in infrastructuur.

Tijdens de aanbieding van het tiende rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte ‘Op weg naar begrotingsevenwicht’ zei de bewindsman het nul-tekort zelf te willen meemaken, daarmee solliciterend naar een tweede termijn als minister van Financien. “Dat is voor het laatst gebeurd in 1971 onder minister Nelissen. Die zou ik willen verslaan”, aldus Zalm.

Het rapport dat zonder standpunt van het Kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd, kan in zijn ogen een belangrijke rol spelen bij het schrijven van verkiezingsprogramma’s en de daarop volgende kabinetsformatie.

De studiegroep zelf, onder leiding van thesaurier-generaal Brouwer van het ministerie van Financien, gaat uit van een behoedzamer scenario. Uitgegaan wordt van een economische groei van 2%. Dat houdt in dat er in de komende kabinetsperiode de ruimte voor lastenverlichting en tekortreductie beperkt blijft tot slechts f. 5,25 miljard.

“Als de groei hoger uitkomt dan kan het tekort navenant sneller worden verlaagd”, zo zei Brouwer in een toelichting. En dat wordt op zich niet onrealistisch geacht. “Als voor de uitgaven een vergelijkbare benadering als in de huidige poeriode zou worden gevolkgd, dat wil zeggen het reeel constant houden van de collectieve uitgaven, zou er aanzienlijk meer ruimte ontstaan voor lastenverlichting, tekortreductie en uitgaven in de infrastructuur.”

Om echter aan de veilige kant te blijven houdt de studiegroep het erop dat het tekort in de komende kabinetsperiode op 1% kan uitkomen.

EMU

De exercitie van de groep was mede ingegeven in verband met de komst van de Europese Monetaire Unie. Afgesproken is – en bevestigd tijdens de Europese top in Amsterdam – dat het tekort van een land niet boven de 3% mag uitkomen. Volgens Brouwer getuigt het dan zeker in tijden van hoogconjunctuur van wijsheid om daar ver onder te gaan zitten.

“In tijden van conjuncturele neergang is er dan ruimte, waardoor je voorkomt dat er snel ad-hoc maatregelen moeten worden genomen die slecht zijn voor de economie.”

Daarbij spelen ook zaken een rol als de vergrijzing die op termijn zo’n f. 20 miljard extra zal vergen en het teruglopen van de aardgasbaten.

Als het begrotingstekort wordt gereduceerd, dan zal tegelijkertijd ook de staatsschuld dalen. De daardoor vrijkomende rentelasten mogen van Financien niet worden “verjubeld”. Een deel van dat geld moet volgens de studiegroep worden gebruikt voor de aow-spaarfonds waardoor toekomstige problemen met de

Reageer op dit artikel