nieuws

Arbouw-bestuur wil meer concrete beschrijvingen A-blad Steigerbouw ‘niet volwaardig’

bouwbreed

Het A-blad voor de steigerbouw is voor het gehele bestuur van de stichting Arbouw “niet volwaardig”. Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid van de gebruikers van steigers. Om die tekortkoming te verhelpen moeten voorschriften en aanbevelingen “concreter tot uitdrukking worden gebracht”. Volgens de Vereniging van Steiger- en Hoogwerkbedrijven (VSB) schiet het A-blad daarmee zijn doel voorbij: “Dan zijn we bezig een steigerblad te maken.”

Duidelijk is inmiddels dat niet alleen de bouwwerkgevers in het (paritaire) bestuur van Arbouw een kritische kanttekening plaatsen bij het A-blad Steigerelementen, waarover de VSB consensus heeft bereikt met de bouwbonden van FNV en CNV, KOMAT, Aboma/Keboma en de beleidsmedewerkers/directie van Arbouw. Ook de werknemers-vertegenwoordigers in dat bestuur zijn die mening toegedaan.

Dat zet dan weer vraagtekens bij de rol van met name de Bouw- en Houtbond FNV. Die heeft het A-blad officieel goedgekeurd, eerst in de kadergroep Steigerbouw en vervolgens in het bondsbestuur. Maar vice-voorzitter B. Visser heeft in het Arbouw-bestuur (hij is momenteel fungerend voorzitter daarvan) een standpunt ingenomen, dat haaks staat op het besluit van zijn eigen organisatie.

Ook de vertegenwoordiger van de Hout- en Bouwbond CNV in het Arbouw-bestuur heeft zich niet gecommitteerd aan het mede door zijn organisatie opgestelde A-blad, zij het dat hij niet formeel gebonden was aan een bestuursbesluit.

Aboma/Keboma

Volgens Visser was de algemene klacht in het Arbouw-bestuur dat er “zo weinig concreets in staat”. Die conclusie werd getrokken uit een vergelijking van het A-blad met het door Aboma/Keboma al uitgegeven voorlichtingsblad over veiligheid van steigers.

“Daarin staan veel meer concrete zaken. Volgens ons had het ook gekund in het A-blad. Bijvoorbeeld zou ke worden aangegeven om de hoeveelheid meters gestempeld dient te worden, wat voor ondergrond nodig is bij stempelen etcetera. Kortom, voor het bestuur van Arbouw moet en kan het allemaal wat sterker in het A-blad”, aldus Visser.

Voorzitter T. Stamer van de VSB ziet dat niet zitten: “Dan maken wij geen A-blad meer, maar een steigerblad. Dat laatste gebeurt echter al. We zijn volop bezig met het herschrijven van het wettelijke P-blad 6, de bijbel van de steigerbouw. Er ligt inmiddels een concept ‘Richtlijn Pijpen en Koppelingen (PPK) 1997’. Dat is nu onderwerp van discussie bij alle betrokken partijen. Het is opgesteld door deskundigen van VSB, KOMAT en Aboma/Keboma, met steun van TNO voor het ontwikkelen van rekenmethodieken.”

Notitie gevraagd

Het bestuur van Arbouw krijgt dezer dagen een brief van de VSB met het verzoek om in een nadere notitie aan te geven welke problemen er spelen ten aanzien van het A-blad. Komt die toelichting er niet dan gaat de VSB Volgens Stamer niet met Arbouw in gesprek.

“Het probleem zit bij het Arbouw-bestuur. Niet bij ons. Het was de uitdrukkelijke wens van Arbouw en de vakbonden om een A-blad te ontwikkelen. Wij hebben dat niet willen blokkeren. Er is tenslotte na jarenlang werken door materiespecialisten en vertegenwoordigers (met bevoegdheden) van alle betrokken partijen consensus gekomen over gezond en veilig werken in onze branche. Einde oefening”, zegt hij.

Werkvoorzitter J. van Dijk van Arbouw wil inhoudelijk geen commentaar geven. Wel bestrijdt hij dat alleen de bouwwerkgevers in het bestuur problemen zouden hebben met het A-blad: “Dat is een verkeerde weergave van de situatie. Het bestuur heeft unaniem besloten tot een nader gesprek met de begeleidingscommissie”.

Overigens zijn met het ambtelijk apparaat van Arbouw al harde noten gekraakt over de voorbarige berichtgeving inzake de presentatie van het A-blad. “De huid verkopen voordat de beer geschoten is, is een inschattingsfout die niet gemaakt had mogen worden”, aldus Van Dijk.

Nader overleg uitgesteld

Het nader inhoudelijk overleg over het A-blad tussen het Arbouw-bestuur en de begeleidingscommissie is voor nog onbepaalde tijd uitgesteld. De bedoeling was op 19 juni bij een te komen, maar VSB-Voorzitter T. Stamer is die dag verhinderd. “En de zaak is zo belangrijk dat ik er beslist zelf bij wil zijn”, zegt hij. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

Reageer op dit artikel