nieuws

ZO-Friesland wil betere woonkwaliteit

bouwbreed Premium

Het aanleggen/verbeteren van ecologische verbindingszones, het aanpakken en uitbreiden van recreatieve infrastructuur (paden, publieke voorzieningen) en het stimuleren van landschapsverbetering en -onderhoud, multifunctionele bosontwikkeling en woonvormen. Dit zijn slechts enkele activiteiten om de woon-, werk- en leefkwaliteiten in Zuidoost-Friesland te verbeteren.

Het R(uimtelijke) O(rdening) en M(ilieu)-gebied omvat 60.000 ha en behelst de gemeente Ooststellingwerf en het gebied van de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen ten oosten van de A32 en ten zuiden van de A7. De uitvoering van het plan van aanpak vergt een investering van meer dan f. 200 miljoen. Afgelopen week overhandigde gedeputeerde B. Mulder, voorzitter stuurgroep ROM, het eerste exemplaar van het ontwerp Plan van Aanpak ROM Zuidoost-Friesland aan de inwoners.

Volgens het ontwerp-plan kan Zuidoost-Friesland als woongebied (nog) aantrekkelijker worden. Geacht wordt daarbij aan het ontwikkelen en onderhouden van de kwaliteit van de natuur- en landschapswaarden, het uitbouwen van dagrecreatieve mogelijkheden, infrastructuur en door het versterken van de milieukwaliteit.

Ruimte voor nieuwbouw wordt gezien in aansluiting op de bestaande kernen in het gebied. Nieuwe vormen van woningen worden in aangemoedigd. Voorlopig zal beperkt ruimte worden geboden voor experimenten. Kenmerkend voor het ROM-gebied is dat ook het buitengebied een belangrijke woonfunctie heeft.

Het woonaanbod is in beperkte mate mogelijk in de vorm van klein clusters (van 30 tot 50 woningen) waarin de functies wonen en recreatie in zekere zin gecombineerd worden. Een andere optie is het landgoedwonen.

Ter visie

Bepaalde activiteiten worden over een langere periode gespreid. Zo wordt voor het realiseren van de ecologische hoofdstructuur aan een periode van 25 jaar gedacht. Dat geldt ook voor het verbeteren/aanpassen van de landbouwkundige verkaveling/ infrastructuur.

In de stuurgroep ROM-po Zuidoost-Friesland hebben naast vier bovengenoemde gemeenten, de provincie Friesland, de ministeries van LNV, VORM en V en W, de waterschappen Sevenwolden en Friesland, de landbouwsector, de natuur- en milieuorganisaties en de recreatiesector deel.

Het plan ligt tot 12 juli aanstaande ter visie. Na de zomer komt de stuurgroep met een Antwoordnotitie. Het definitieve plan van aanpak wordt eind dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel