nieuws

Sociale partners in Belgie willen duizenden extra banen in bouwnijverheid

bouwbreed

In de Belgische bouw hebben in twee jaar tijd 18.000 jongeren hun baan verloren omdat zij niet voldoende waren geschoold. Daarom hebben de sociale partners in de bouw zich tijdensde cao-onderhandelingen vooral gericht op bevordering van de werkgelegenheid.

De aannemers en de vakbonden zijn overeengekomen dat op het gebied van de beroepsopleiding over een periode van vier jaar een bedrag wordt uitgetrokken van f. 88 miljoen. Dat bedrag is bestemd voor verbetering van het bestaande systeem van parttime leren en werken en voor de vorming van jonge ongeschoolden in de leeftijd van 21 tot 25 jaar. Het geld komt uit het Fonds voor Bestaanszekerheid in de bouw.

Werkgevers en vakbonden zeggen in de komende vier jaar duizenden banen extra te willen scheppen in de Belgische bouwsector. Momenteel zijn er 180.000 bouwvakkers. De sociale partners mikken op 40.000 nieuwe banen in de komende vier jaar maar zij geven wel toe dat dit cijfer “ambitieus” is.

Ontwerp-cao

In de onlangs goedgekeurde ontwerp-cao staan onder andere afspraken over een flexibeler arbeidsorganisatie. Bouwbedrijven ke voortaan ook werknemers uitwisselen.

De overeengekomen loonsverhoging bedraagt 6,1 procent overeenkomstig de door de Belgische regering opgelegde loonnorm.

In Belgie mogen de lonen namelijk niet meer stijgen dan de gemiddelde loonsverhoging in de omringende landen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de loonontwikkeling in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland.

De vakbonden leggen het ontwerpakkoord aan hun achterban voor.

Reageer op dit artikel