nieuws

‘Provincies moeten woningbouw buiten Vinex beperken’

bouwbreed

Provincies moeten hun uiterste best doen woningbouw buiten de Vinex-gebieden verder te temporiseren en zo mogelijk te beperken. Daarnaast zal de bestaande woningvoorraad in toenemende mate geherstructureerd moeten worden. Gebeurt dat niet dan dreigt een overschot aan woningen in slechter in de markt liggende delen van de woningvoorraad.

Ferry Heijbrock

In een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Woningbouw schrijft staatssecretaris Tommel dat er momenteel nog omvangrijke kwalitatieve woningtekorten zijn. Daarom ziet hij ook een verschuiving in de woningbouw naar duurdere woningen in de marktsector. Dit houdt dan wel in, dat als er grote hoeveelheden gewilde woningen op de markt komen, er op afzienbare termijn woningoverschotten zullen optreden in de sectoren minder gewilde woningen. “De geraamde ontwikkelingen in het jaar 2000 versterken deze verwachting”, aldus Tommel.

Hij vindt dat deze ontwikkeling in toenemende mate zal leiden tot gerichte herstructureringsingrepen in delen van de bestaande woningvoorraad. “Immers, vanaf 2000 zal in Vinex nog een substantieel aantal woningen in de marktsector worden aangeboden. Dit betekent dat de extra herstructureringsinspanningen in binnenstedelijk gebieden, met name in de middel-dure sector, sterker moet concurreren met het planaanbod in de uitleggebieden. Het is, gezien deze concurrerende werking, in toenemende mate zaak dat de provincies er in slagen om de productie buiten de Vinex-gebieden verder te temporiseren en zo mogelijk te beperken.”

Uitbreiding

De bewindsman geeft aan dat de geraamde productie voor uitbreiding van de woningvoorraad voor de periode 1995 tot en met 1999 ongeveer 430.000 woningen bedraagt. Inclusief onttrekkingen en vervangende nieuwbouw zou de totale productie dan een half miljard woningen bedragen. Dat zijn er 40.000 meer dan aanvankelijk was geraamd.

Tot de eeuwwisseling verwacht hij dat de woningproductie in de zogenoemde BoN-gebieden dik 30.000 woningen achter zal blijven bij de raming van 190.800. Voor de overige stadsgewesten verwacht Tommel dat de productie met 102.100 ruim 6000 boven de raming zal uitkomen. Een doorn in zijn oog is echter dat de overige, buiten de Vinex-gebieden liggende locaties zo’n 30.000 boven de raming zal liggen. De bewindsman verwacht wel dat de productie in de BoN-gebieden verder op gang zal komen. In 2000 zal echter nog steeds een achterstand van een jaar in de productie te zien zijn. In de jaren daarna kan echter een inhaalslag worden gemaakt. De achterstand in woningbouw in met name Zuid-Holland en Noord-Holland komt volledig voor rekening van de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vooral de regio Amsterdam blijft een zorgenkindje, mede omdat er in die regio soprake is van aanzienlijke binnenstedelijke woningbouw. Deze vergen nu eenmaal langere procedures.

Tommel trekt uit de cijfers de conclusie dat er een nog grotere inspanning nodig is om in de BoN-gebieden de afgesproken productie tot 2000 te ke realiseren.

Reageer op dit artikel