nieuws

Openbaar aanbesteden is veel goedkoper

bouwbreed Premium

Openbaar aanbesteden leidt tot uitslagen die 10 tot 15 procent lager liggen dan bij ondershands aanbesteden. Voor Rotterdam geldt als regel openbare aanbesteding. Nadeel is dat de drempel voor inschrijvers om naar de rechter te lopen steeds lager wordt.

Mr. R.B. Schnepper, hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam deed gisteren zijn pleidooi voor openbaar aanbesteden op een studiedag over openbaar aanbesteden in Rotterdam.

“Naar onze mening hoort een gemeente tevens voor leveringen en grote werken strikt en met overtuiging de Europese richtlijnen in acht te nemen, door wanneer vereist een openbare procedure toe te passen. Immers door een grote Europese bouwmarkt ke besparingen worden bereikt en worden voor het uitvoerende bouwbedrijf nieuwe mogelijkheden geboden.”

Toch besteedt ook Rotterdam lang niet alles openbaar aan. Tussen de 30 en 35 procent wordt meervoudig onderhands of in een-op-een verkeer op de markt gebracht. Ook ongeveer eenderde van de grotere poen (boven de f. 200.000) komt niet via een openbare procedure op de markt. De redenen daarvoor ke zijn dat werk te specialistisch is, dat er sprake is van vervolgopdrachten of dat er een te korte voorbereidings- en bouwtijd is.

“Een aanbesteder die openbaar aanbesteedt, stelt zich kwetsbaar op. Zijn handelingen en besluiten zijn openbaar en dus controleerbaar. Hij zit als het ware in een glazen huisje. Dit betekent dat als er gekozen wordt voor de openbare aanbesteding dit tevens impliceert dat men van alle inns en outs goed op de hoogte is. Openbaar aanbesteden moet of goed, of niet. Een beetje openbaar aanbesteden leidt per definitie tot ongewenste resultaten. Immers het klachtrecht verschaft de inschrijvers, die de opdracht net dreigen mis te lopen of zijn misgelopen, een machtig wapen om de aanbesteder mee te bestoken, hetzij als dreigement, hetzij als een stok om mee te slaan.” Het enige verweer van de aanbesteder wordt dan gevormd door “zijn deskundige, objectieve en zorgvuldige wijze van handelen.

Heraanbesteder

De Rotterdamse ervaring is dat de drempel voor het indienen van klachten en claims tegen de aanbesteder voor de inschrijvers steeds lager is. Het hoofd van de Dienst Gemeentewerken moet constateren dat veel van die arbitragezaken niet altijd wordt gevormd door een oprechte vermeende schending van de aanbestedingsprocedure, maar helaas ook nog wel eens door de commerciele hoop een ongunstig aanbestedingsresultaat door de rechter ongedaan gemaakt te krijgen of om er een forse schadevergoeding uit te slepen. De rechter verwordt dan tot een soort heraanbesteder. Dit kan uiteraard nooit de bedoeling zijn van het klachtrecht.”

Reageer op dit artikel