nieuws

Differentiatie Haarlemmer olie voor herstructurering Haagse woningmarkt

bouwbreed Premium

‘Differentiatie’ is het sleutelwoord in het ‘Herstructureringsplan voor de 21e eeuw’ dat de gemeente Den Haag vrijdag heeft ontvouwd. Nieuwe middeldure tot dure koopwoningen moeten de eenzijdige bevolkingsopbouw van veel wijken opheffen. Een eerste raming gaat uit van een benodigde investering van f. 1,5 miljard voor ongeveer 15.000 huizen.

Vier gebieden zijn geselecteerd voor het begin van de herstructureringsoperatie: Den Haag-Zuidwest, Schilderswijk-Centrum, de Stationsbuurt en Bezuidenhout-West. Een structureel verhoogd aandeel van duurdere koopwoningen moet de positie van deze stadsdelen op de woningmarkt versterken. Uit de praktijk blijkt, aldus de gemeente, dat in deze gebieden kwalitatief goede en ruime eengezinswoningen met een prijs van f. 210.000 tot f. 220.000 het meeste succes hebben en de sterkste bijdrage aan de differentiatie leveren. Incidentele poen zijn volgens de gemeente niet voldoende om de negatieve ontwikkeling waaraan de stad ten prooi is gevallen, te keren.

De gemeente sluit niet uit dat het werkelijke aantal woningen waarin een investering wenselijk is, veel groter is dan de voorlopige schatting. Mogelijk zelfs het dubbele. Want in totaal kampen volgens de gemeente circa 31 wijken – ongeveer de helft van het aantal wijken in Den Haag – met een flinke toename van eenzijdigheid. Sinds 1960 heeft Den Haag een kwart van haar bevolking – met name midden en hogere inkomensgroepen – zien vertrekken. In Amsterdam en Rotterdam was dat 20 procent, in Utrecht 10 procent.

Inkomenskloof

De problemen dreigen Den Haag boven het hoofd te groeien. Het is de meest gesegregeerde stad van Nederland. Van de drie grote steden heeft Den Haag het grootste aantal dure huizen en hoge inkomens. Tegelijkertijd is Den Haag op wijk- en buurtniveau de stad met de sterkste concentratie van lage inkomens. De inkomenskloof groeit. De prijzen van eengezinswoningen liggen ver boven het landelijk gemiddelde.

De Haagse herstructureringsopgave vraagt om een regionale aanpak. Voor de verkleining van de beschikbare goedkope woningvoorraad zal compensatie moeten worden gevonden in de regio. Op het niveau van Haaglanden wordt dit volgens Den Haag erkend en zal dit gestalte krijgen in een gezamenlijk uit te werken volkshuisvestingsplan.

Voor de uitvoering van het herstructureringsplan is Den Haag aangewezen op extra steun van de rijksoverheid. De f. 1,8 miljard die het kabinet vorige week vrijdag toezegde voor de landelijke herstructurering is amper toereikend om aan de Haagse ambities tegemoet te komen.

Reageer op dit artikel