nieuws

Den Haag steekt miljoenen in achterstallig onderhoud

bouwbreed

De gemeente Den Haag steekt de komende jaren f. 121 miljoen in het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen, pleinen, waterhuishoudkundige voorzieningen en baggerwerkzaamheden. De achterstand in dit onderhoud is groot. Bezuinigingen en domweg geldgebrek zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. De Inspectie Financien Lokale Overheden (IFLO) gaat met de uitgave akkoord.

De toestand van de Haagse waterbodems is het meest verontrustend. Twee jaar geleden werd al duidelijk dat voor het wegwerken van het gehele baggerpakket ruim f. 95 miljoen nodig is. Hiervan is f. 65 miljoen alleen al nodig voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud.

Door het voorstel van het Haagse college van B en W om dit baggerwerken in twee fasen uit te voeren werd echter een flinke streep gehaald. Immers, de artikel-12 gemeente kreeg van de fondsbeheerders hiervoor geen toestemming. Maar eind vorig jaar werd de situatie dusdanig precair dat Den Haag uiteindelijk tot een bedrag van f. 3 miljoen de meest noodzakelijke baggerwerkzaamheden mocht uitvoeren.

Wegwerken

De residentie heeft nu echter van de Inspectie Financien Lokale Overheden groen licht gekregen om de achterstanden in z’n totaliteit weg te werken. Den Haag moet de noodzakelijke investeringen dan wel in vier termijnen spreiden. B en W willen dit doen door f. 11 miljoen dit jaar uit te trekken en in de volgende drie jaren f. 18 miljoen.

Om de achterstand in vier jaar tijd ook daadwerkelijk weg te ke werken moet gedurende alle seizoenen bijna continu worden gebaggerd. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het broedseizoen. Om dit enigszins in goede banen te leiden wordt, in samenwerking met de Haagse vogelbescherming, een strak en uitgekiend baggerschema opgesteld.

Voor de aanpak van het achterstallig onderhoud van wegen en waterhuishoudkundige voorzieningen is in totaal een bedrag van f. 56 miljoen nodig. Hiervan gaat f. 9 miljoen de komende twee jaar zitten in het wegwerken van achterstanden in het onderhoud van onder andere bruggen, hekwerken en kademuren. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Den Haag al f. 9 miljoen in het achterstallig onderhoud gestoken. Hiervoor had de IFLO toestemming verleend.

Fietspaden

Deze toestemming was voor de aanpak van het onderhoud aan straten, wegen, pleinen en voetpaden vooralsnog onthouden. Vooralsnog, want inmiddels is de fondsbeheerder van de artikel-12 gemeente eveneens akkoord met het uitgavenplan voor deze werkzaamheden. Bij elkaar gaat het om een bedrag van f. 38,2 miljoen die in de komende vier jaar worden uitgegeven. Voor dit jaar stelt het college van B en W nog eens f. 4,2 miljoen beschikbaar voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Bij deze werkzaamheden krijgt het verdere herstel van de voet- en fietspaden voorrang.

Reageer op dit artikel