nieuws

Bouwmateriaal is diffuse vervuiler water

bouwbreed

De verbetering van de waterkwaliteit stagneert sinds enkele jaren. De grenswaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling en het beheer van gezonde watersystemen worden veelal niet gehaald. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten blijken niet in staat de vervuiling uit diffuse bronnen weg te nemen. Onder deze diffuse bronnen vallen bijvoorbeeld bouwmaterialen, zo meldt het ‘Actieprogramma Diffuse Bronnen’ van de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG en de ministeries van LNV, VROM en V en W.

De samenstellers noemen corrosie van bouwmaterialen een belangrijke diffuse bron. Het gaat dan om de corrosie van koperen leidingen voor drinkwater, daken en goten uit zink en verzinkte constructies. In het verlengde daarvan ligt vervuild reinigingsslib. In de waterbouw veroorzaakt de uitloging van geimpregneerde houten oeverbeschoeiing en andere bouwstoffen een forse emissie van PAK en zware metalen. Het beleidsstandpunt zware metalen van het NMP dat dit jaar verschijnt stelt nadere eisen aan de watervervuiling die bouwmaterialen veroorzaken. Het gaat hierbij om zinken dakgoten, verzinkte materialen, koperen waterleidingen, koper in heetwatertoestellen en loodslabben. Rijk, Unie en VNG geven voorlichting over hoe er duurzaam kan worden gebouwd waarbij het oppervlaktewater verschoond blijft van vervuilende stoffen. De effecten daarvan worden echter niet bemeten.

Deelontharding en conditionering van drinkwater vermindert eveneens de emissie van koper uit leidingen. Waterleidingbedrijven ontharden momenteel zo’n 30 procent van het drinkwater. Binnen enkele jaren moet dat zijn opgelopen tot ruim 45 procent. Heetwatertoestellen brengen eveneens een flinke hoeveelheid koper in het milieu. Goede alternatieve materialen zijn er evenwel nog niet. In een beperkt aantal woningen wordt kunststof als leidingmateriaal toegepast. Rijkswaterstaat doet inmiddels onderzoek naar alternatieven voor verzinkte vangrail en voert dit jaar enkele praktijkproeven uit met vervangende materialen.

Het ligt in de bedoeling poontwikkelaars en architecten te informeren en te vragen mee te denken over maatregelen voor het water bij duurzaam te bouwen poen. Voor deze taak komen waterbeheerders en gemeenten in aanmerking. VROM moet er op diens beurt voor zorgen dat er mogelijkheden komen om de koperemissie vanuit bestaande woningen te verminderen. In het verlengde daarvan moet het departement onderzoek doen naar alternatieve materialen voor het koper in heetwatertoestellen.

Creosootolie

Beheerders van de waterkwaliteit geven over het geheel genomen geen Wvo-vergunning af voor het gebruik van gecreosoteerd hout in de waterbouw. Er bestaan volgens de samenstellers inmiddels voldoende milieusparende alternatieven. In enkele regio’s vindt nog wel studie plaats naar het effect van sommige alternatieven. Veel waterbeheerders plaatsen zelf ook gene gecreosoteerd hout meer. Een enkele beheerder bereidt inmiddels de verwijdering van reeds geplaatst gecreosoteerd hout voor. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) zal na notificatie door de Europese Commissie creosootolie als verduurzamingsmiddel voor de waterbouw niet meer toelaten. Vanaf 1998 zal de huidige Wvo-vergunningplicht voor bouwmaterialen vervallen en ke alleen gecertificeerde materialen in de waterbouw worden verwerkt. Voorts wordt bekeken of de regels uit het Bouwstoffenbesluit ook voor de zoute wateren ke gelden.

Wegen

De rijkswegen zijn rond 2010 voorzien van zoab. Daarmee wordt de vervuiling door afspoelend hemelwater verminderd. In grondwaterbeschermingsgebieden en bij bruggen en tunnels moet nader onderzoek uitwijzen of het afgespoelde water extra maatregelen vereist. In dat geval schrijven de Wvo-vergunningen voor wat er moet gebeuren. Rijkswaterstaat, provincies en waterbeheerders dienen een landelijke aanbeveling voor afspoeling op te stellen. Provincies en waterbeheerders moeten in milieu en waterbeheerplannen aangeven aan welke eisen de afspoeling van wegen moet voldoen. Het ligt op de weg van VROM passende maatregelen te treffen voor ververvuiling die door overstorten ontstaat. Waterbeheerders of provincies moeten financieel bijspringen wanneer gemeenten extra voorzieningen tegen overstorten moeten treffen. Met de stichting Rioned moet het departement de Leidraad riolering uitbreiden met richtlijnen voor de organisatie en het beheer van individuele zuiveringen. Het valt aan te bevelen de riolering van het buitengebied op te nemen in de gemeentelijke rioleringsplannen. Het rijk dient subsidie te verstrekken voor de aanpak van de riolering in milieubeschermingsgebieden.

Reageer op dit artikel