nieuws

Bergen op Zoom past aanbestedingsregels niet goed toe Raad van Arbitrage stopt gunning onderdeel zwembad

bouwbreed

De gemeente Bergen op Zoom mag het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch deel van het te bouwen zwembad aan de Binnenschelde niet gunnen aan de laagste inschrijver Gibros Installatietechniek NV te Numansdorp. De Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland beoordeelde namelijk de gevolgde procedure bij de aanbesteding ‘in strijd met het recht’.

De spoedbehandeling door de Raad werd aangesponnen door de Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI) in Zoetermeer, waarin o.a. de branche-organisaties Uneto en VNI en de in deze branches werkzame meldingsbureau zich hebben verenigd. Bij deze eisende partij voegden zich een achttal installatiebedrijven, die eveneens bij deze aanbesteding waren betrokken.

Niet gelijkwaardig

De aanbesteding van het zwembad vond op 28 april j.l. in twee percelen plaats. De eerste omvatte het bouwkundig deel, het tweede perceel de nu omstreden aanbesteding van het werktuigbouwkundigd en elektrotechnisch deel. Besloten werd tot een openbare aanbesteding met voorafgaande selectie, waarop, gezien de totale bouwsom van ongeveer f. 23 miljoen, het UAR-EG van toepassing werd verklaard.

Eind februari constateerden twaalf installatiebedrijven al dat tot de aanbesteding van het w/e-gedeelte van het zwembad ook Gibros was toegelaten. Gibros bleek echter niet uitsluitend een concurrent-inschrijver te zijn, maar bleek voor dit po ook als adviseur te zijn opgetreden. Gibros schreef ook het bestek voor het w/e-gedeelte, waarin bovendien een aantal Gibros-producten dwingend werden voorgeschreven.

Een brief van de genoemde stichting aan Hevo Bouwpo Management te ‘s-Hertogenbosch, dat namens de gemeente de aanbesteding regelde over dit fenomeen, resulteerde in een gesprek, waaraan ook het hoofd recreatie en welzijn van Bergen op Zoom deel nam.

Aan de opstelling van Bergen op Zoom vermocht deze bijeenkomst niets te veranderen. Daarop lieten acht ondernemingen de gemeente weten niet te zullen inschrijven omdat zij twijfelden aan een voor alle partijen gelijkwaardige aanbestedingsprocedure.

Ontoelaatbaar

De grief van SMI – een ontoelaatbare voorsprong van Gibros op de concurrentie, waardoor van een open, objectieve en transparante aanbestedingsprocedure geen sprake meer kon zijn – bleef van kracht.

Voor de Raad van Arbitrage eiste men derhalve dat de gevolgde procedure in strijd met de wet zou worden vastgesteld, dat het de gemeente Bergen op Zoom zou worden verboden het werk te gunnen en dat het w/e-gedeelte opnieuw zou moeten worden aanbesteed.

De Raad oordeelde conform. De gunning aan Gibros (met f. 4.950.000 de laagste inschrijver) gaat niet door.

De gemeente Bergen op Zoom heeft nog niet besloten of opnieuw zal worden aanbesteed dan wel of de overwegingen van de Raad toestaan te gunnen aan de opvolger (Hellebrekers Technieken BV met f. 5.123.400). De uitspraak van de Raad is gezien het spoedeisend karakter namelijk mondeling gedaan. De overwegingen komen op korte termijn op schrift beschikbaar.

Identieke situatie

Opvallend in deze zaak is de betrokkenheid van Hevo Pomanagement en Gibros. Voor de rechtbank, en in appel het Gerechtshof Den Bosch, speelde eerder dit jaar een soortgelijke procedure af, waarin Uneto stillegging van de bouw van het vrijetijdscentrum De Vliert eiste wegens onjuiste toepassing van aanbestedingsregels. Ook hier voerde Hevo de directie en trad Gibros op als adviseur, schrijver van het bestek en leverancier van producten. Als laagste inschrijver werd Gibros ook het werk gegund. In deze zaak werd Uneto echter in het ongelijk gesteld.

Zie ook pagina 7: Rechtsongelijkheid of niet?

Reageer op dit artikel