nieuws

Belgische bouw zit weer in de lift

bouwbreed

Voor het eerst sedert lange tijd zit de bouw van nieuwe woningen in Wallonie meer in de lift dan in Vlaanderen. In het autonome Brusselse gewest is zelfs sprake van een teruggang. Dat blijkt uit de bouwstatistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) in Brussel.

Volgens de NIS-opgave steeg in Belgie het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in 1996 met 8,5 procent. In Vlaanderen ging het om 33.368 nieuwbouwwoningen, ofwel een stijging met 5,4 procent en in Wallonie om 13.150 nieuwe woningen, hetgeen neerkomt op een toename van 28 procent. In Brussel betrof het 1199 nieuwbouwwoningen, een lichte daling vergeleken met het voorgaande jaar.

Dat de woningbouw in 1996 weer is aangetrokken is te danken aan verschillende gunstige factoren. De belangrijkste zijn de ongekend lage hypotheekrente en de tijdelijk verlaagde btw voor kleinere woningen. Anderzijds is de opleving in de woningbouw vorig jaar nog niet zodanig dat de prestaties van 1994 konden worden bereikt. De algemene economische toestand in Belgie, de loonmatiging en de onzekere toestand ten aanzien van de werkgelegenheid blijven ervoor zorgen dat kandidaat bouwers op zijn minst een voorzichtige en afwachtende houding blijven aannemen.

Werkloosheid

Zo heeft een recent rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in Parijs vraagtekens gezet bij de officiele werkloosheidscijfers in Belgie. Volgens de OESO is niet 10 procent maar 25 procent van de beroepsbevolking werkloos, als je alle nepstatuten meeneemt.

De regering Dehaene is boos over deze OESO-cijfers maar ze geeft wel toe dat het niet meer meetellen van oudere werklozen (boven de 50 jaar), tienduizenden zogeheten bruggepensioneerden en van een ww-uitkering uitgeslotenen (meer dan 100.000 mensen) het probleem in een wat minder ongunstig daglicht stelt.

Uit de cijfers van het NIS blijkt intussen dat de gestegen vraag in de woningbouw vooral eengezinswoningen betreft. Bij de appartementswoningen is de toestand stabiel vergeleken met 1995 maar bedraagt de achterstand vergeleken met 1994 toch nog altijd 25 procent.

Utiliteitsbouw

In 1996 nam ook het aantal verbouwingen van woningen waarvoor een bouwvergunning vereist is, toe. Als het om woningen gaat die ouder zijn dan 15 jaar, geldt ook hier een verlaagde btw tot 6 procent voor verbouwingswerkzaamheden. Ook wat de verbouwingen betreft, is de stijging in Wallonie procentueel groter dan in Vlaanderen en Brussel.

De markt van de utiliteitsbouw kende vorig jaar eveneens een opleving. Deze ontwikkeling wordt belangrijk geacht omdat er bij de niet-woongebouwen sedert 1990 alsmaar sprake is geweest van een teruggang. De in 1996 vastgestelde stijging in deze deelsector van de bouw bedroeg 6 procent en kwam vooral van de industrie en de transportsector.

Een en ander heeft te maken met de verbeterde conjunctuur: in de industrie steeg de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, hetgeen zich vertaalde in de behoefte aan extra bedrijfsruimten. Verwacht wordt dat deze tendens zich ook dit jaar voortzet.

Reageer op dit artikel