nieuws

Beleidsregels arbo nog steeds onbegrijpelijk SER-commissie laakt helderheid arboregels

bouwbreed

De Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) vindt het merendeel van de beleidsregels arbeidsomstandigheden onleesbaar, onhelder en onbegrijpelijk. Verder vindt de commissie dat alle arbowet- en regelgeving gratis beschikbaar moet zijn voor de gebruikers.

In een advies schrijft de Commissie Arbeidsomstandigheden onder voorzitterschap van prof.mr. H. Franken, het eens te zijn met het voornemen van de staatssecretaris van Sociale Zaken, om in beleidsregels de nadere uitwerking van voorschriften over arbeidsomstandigheden vast te leggen.

“Deze beleidsregels moeten wel goed leesbaar, helder en begrijpelijk zijn voor vooral de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf en voor werknemers. Het merendeel van de voorgelegde beleidsregels voldoet daar echter nog niet aan.”

Staatssecretaris De Grave wil het huidige bestand van ongeveer 300 P-bladen en Voorlichtingsbladen vervangen door een veel geringer aantal beleidsregels. Die hebben tot doel de kennis van de arboregels te vergroten en bij te dragen aan een uniforme handhavingspraktijk door de Arbeidsinspectie.

In het principe kan de SER zich vinden. De uitwerking laat echter behoorlijk te wensen over. Daarom zullen de nu voorliggende beleidsregels ingrijpend moeten worden bijgesteld, mede omdat er teveel naar normen en andere publicaties wordt verwezen. Daarnaast wordt de essentie van de normen onvoldoende weergegeven en is de tekst vaak zo technisch dat alleen vakspecialisten ermee ke werken.

Voorlichting

De commissie vindt een bijkomend bezwaar tegen verwijzing naar normen dat het verkrijgen daarvan vaak duur is. Dat is vooral voor het midden- en kleinbedrijf en voor werknemers bezwaarlijk. Daarom zouden in de beleidsregels zelf de essentie van de normen al moeten zijn weergegeven. Als dat niet mogelijk is, moeten de normen als bijlage zijn bijgevoegd.

Om het doel van een grotere arbokennis bij bedrijven te verwezenlijken, moet er actief voorlichting worden gegeven over de beleidsregels. Daarom stemt de SER ook in met het idee van De Grave om ongeveer 25 essentiele P-bladen te bewerken en als Arbo-informatiebladen uit te geven.

De commissie vindt verder dat de voorlichting optimaal bereikbaar moet zijn en geen financiele drempels mag hebben. Daarom suggereert de commissie om alle wet- en regelgeving, beleidsregels, studierapporten en voorlichtingsteksten via Internet gratis ter beschikking te stellen.

Reageer op dit artikel