nieuws

Zonder forse steun blijft tekort Den Haag oplopen

bouwbreed

Zonder een forse financiele injectie van het rijk komt de gemeente Den Haag niet uit de rode cijfers. De begrotingstekorten blijven oplopen. Behalve afboeking van de oude tekorten is ook een verhoging van het vaste bedrag uit het Gemeentefonds nodig.

In een brief aan de beheerders van het Gemeentefonds, de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en van Financien, schrijft de provincie Zuid-Holland dat de saneringsbegroting van Den Haag nog eens duidelijk aangeeft dat “de financiele positie zodanig negatief is dat deze zonder forse extra steun niet is op te lossen”.

Sterker nog, het begrotingstekort blijkt in de naaste toekomst alleen maar verder toe te nemen als op korte termijn geen adequate financiele oplossing wordt geboden. Exclusief nieuwe ontwikkelingen wordt het tekort f. 221 miljoen in het jaar 2000. Zonder herverdeling van het gemeentefonds zou het zelfs f. 246 miljoen bedragen.

In de meerjarenbegroting van Den Haag zijn echter een aantal nieuwe ontwikkelingen nog niet verwerkt. Als die wel worden meegenomen loopt het tekort op tot f. 304 miljoen in 2000. Aangezien de nieuwe ontwikkelingen grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen, stelt de provincie voor ook hier een financiele oplossing voor te zoeken.

Onmogelijk

Dat die steun noodzakelijk is, is volgens de provincie evident. “De gemeente is de laatste 15 jaar zodanig door bezuinigingen uitgekleed, dat het vermogen om zelf uit het financiele dal te komen absoluut onmogelijk is.”

Weliswaar doet Den Haag nog een extra inspanning van f. 30 miljoen op het gebied van efficiencyverbetering, maar dat bedrag is onvoldoende. “Wij zien deze bezuiniging op met name personeel als een uiterste inspanning van de gemeente om weer tot een reeel sluitende begroting te komen. Naast deze f. 30 miljoen is aanzienlijk meer nodig wil er sprake zijn van een bestuurlijk en financieel redelijk uitgangspunt voor de toekomst”, zo schrijft de provincie.

Daarbij denkt de toezichthouder van de artikel-12 gemeente aan een eenmalige bijdrage ter compensatie van alle oude tekorten. “Ondanks de meer dan maximale gemeentelijke belastingdruk voor de burgers en de tot nu toe doorgevoerde, en voor de komende jaren door te voeren, aanzienlijke bezuinigingen is er voor deze afboeking geen enkele ruimte.”

Daarnaast pleit de provincie met de gemeente voor verhoging van het vaste bedrag uit het Gemeentefonds, en een compensatie van de nadelige financiele gevolgen van de ruimtenood van Den Haag en van het verlies van precariorechten voor telecommunicatiemiddelen wegens afschaffing daarvan.

Reageer op dit artikel