nieuws

Organisaties in actie tegen bureaucratie VGBouw heeft schoon genoeg van regelzucht Brussel

bouwbreed

De VGBouw is de regelzucht vanuit Brussel meer dan zat. Het bestuur vindt dat de Nederlandse bouwnijverheid zich krachtig moet uitspreken tegen Europese regelgeving, die zich steeds verder verwijdert van de praktijk in de diverse landen. “Niemand, en zeker de bouw niet, zit te wachten op het Europa van de Brusselse ambtenaren”, aldus voorzitter Chr. Sas.

Samen met zusterorganisaties uit de naburige landen, zo bleek op de jaarvergadering van deze bouwwerkgeverskoepel, zal met klem worden aangedrongen op het eerbiedigen van het subsidiariteitsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat Europa zich van interventie dient te onthouden als zaken zich op nationaal niveau laten regelen.

“Dat beginsel mag dan het credo zijn voor de Europese politici, de Europese ambtenaren hebben zo hun eigen opvattingen over wat er op Europees niveau in regelgeving moet worden vastgelegd.”

Toch weer aanscherping

Voorbeeld wat een dergelijk bemoeizucht van ambtenaren in Brussel is bijvoorbeeld de richtlijn Werken. Het EG-Beraad voor de Bouw heeft ten behoeve van een evaluatie van de richtlijn door de Europese Commissie zijn commentaar naar Brussel gestuurd. De Europese Commissie heeft daarop een Groenboek het licht doen zien, waarop weer gereageerd kan worden, waarna tenslotte een Witboek zal verschijnen.

“In dat Witboek zal ongetwijfeld de geldende richtlijn Werken worden aangescherpt. De Europese bureaucratie heeft zijn eigen ritme en dynamiek en hecht weinig waarde aan ervaringen en het oordeel van degenen, die met deze richtlijn van doen hebben”.

En met het commentaar van de Nederlandse bouw op het Atkins-rapport is al evenmin rekening gehouden, aldus Sas die de invloed van Europa nog op veel meer terreinen groot acht: materieelkeuringen, normalisatie-activiteiten, arbeidsomstandigheden en de voorwaarden waaraan nationale kwalificatiesystemen moeten voldoen.

Naar een UAR Plus

Beter te spreken was hij over de gesprekken met overheidsopdrachtgevers over te maken afspraken in een UAR Plus, die er mogelijk toe ke leiden dat er minder behoefte zal zijn aan horizontale mededingingsregels, zoals de huidige Voorlopige Uitvoerings Instructie. Of de Algemene Inschrijvings Voorwaarden, die nog altijd wachten op een ontheffing van artikel 83, lid 3 van het EG-Verdrag.

Informeel is uit Brussel vernomen dat die ontheffing er niet komt als de AIV op essentiele punten niet worden aangepast. Een formele reactie uit Brussel wordt binnen enkele weken verwacht.

Kostenvergoedingen

Intussen kan een UAR Plus er voor zorgen dat de noodzaak tot een dergelijke voorwaarden gering zal zijn als ook lagere overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars er zich aan zullen houden.

Met de rijksoverheid is namelijk inmiddels overeengekomen dat een UAR Plus een aantal maatregelen zal noemen die ten doel hebben de kosten van aanbestedingen te verminderen. Bovendien zal een stelsel worden opgenomen voor het (gedeeltelijk) vergoeden van gemaakte calculatiekosten. En zal een aantal gedragingen van aanbesteders en inschrijvers worden omschreven die “not done” zijn.

Officier O.N.

Voorzitter drs. Chr. Sas van VGBouw is tijdens de algemene ledenvergadering koninklijk onderscheiden. Staatssecretaris Tommel maakte zijn benoeming bekend tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij dankt zijn benoeming aan zijn vele bestuurlijke functies in de bouwsector, waaronder vice-voorzitter AVBB naast zijn directeurschap van de Hollandsche Beton Maatschappij BV en zijn bestuurlijke kwaliteiten op vele maatschappelijke terreinen in zijn woonplaats.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels