nieuws

‘Nadeelcompensatie’ biedt bedrijven en personen maar gedeeltelijk soelaas

bouwbreed

Bij uitvoeren van grote infrastructurele werken is nadeel voor concrete personen of bedrijven soms niet te voorkomen. Die nadelen ke door Rijkswaterstaat gedeeltelijk worden gecompenseerd. De ‘nadeelcompensatie’ voor de Open Beerdam is hiervan een voorbeeld.

De Hogesnelheidslijn, een tweede nationale luchthaven, Betuweroute, tweede Maasvlakte maar ook uitbreidingen van het rijkswegennet of aanleg van een vrijliggend stelsel van fietspaden in een oude binnenstad betekenen ingrepen waarbij hinder en schade kan optreden. Al deze activiteiten berusten direct of indirect op een wettelijke grondslag. Ze worden door of namens de overheid in het algemeen belang aangepakt.

Het gaat om activiteiten met een rechtmatig karakter. Wordt in strijd gehandeld met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in acht moet worden genomen jegens andermans persoon of goed, dan is pas sprake van onrechtmatig handelen. De overheid zorgt met verbetering van de infrastructuur voor een goede ruimtelijke ordening en een goede bereikbaarheid van de diverse functies van het maatschappelijk bestel. De overheid handelt daarmee rechtmatig.

Bij het nemen van besluiten moet de overheid alle belangen tegen elkaar afwegen. Dat moet op behoorlijke wijze gebeuren. Het kan zijn dat er door uitvoeren van een po een onevenredig nadeel ontstaat dat moet worden goedgemaakt. Niet altijd wordt de volledige schade gecompenseerd. Een deel wordt geacht te vallen onder het normaal maatschappelijk risico. Wie bijvoorbeeld langs een rijksweg een benzinestation exploiteert kan redelijkerwijs verwachten dat die rijksweg ooit verbreed zal worden. En met het verstrijken van de tijd zal de kans daarop alleen maar groter worden.

Overeenstemming

De aanleg van de Europoortkering met daarin de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg door Rijkswaterstaat is voor de gemeente Rotterdam aanleiding geweest de Beerdam open te willen maken. Deze ingreep maakt de Maasvlakte beter bereikbaar voor de binnenscheepvaart. Openen van de Beerdam heeft een aantal belangrijke effecten. Er ontstaat een open verbinding met de Noordzee. In het Hartelkanaal zullen hogere waterstanden voorkomen en er ontstaat bovendien getijverschil. Ook wordt het water in het kanaal zouter en de stroomsnelheden nemen toe.

Belanghebbenden zijn van de nieuwe situatie op de hoogte gebracht. Besproken is welke maatregelen nodig waren om de situatie bij het bedrijf na het openmaken van de Beerdam gelijkwaardig te doen zijn aan de situatie met een dichte Beerdam. In alle gevallen is overeenstemming bereikt over de te treffen maatregelen. Uitgangspunt daarbij is dat belanghebbenden zelf verantwoordelijk zijn voor maatregelen om hun eigendommen te beschermen.

Een bedrijf dat maatregelen heeft moeten nemen is bijvoorbeeld Kuwait Petroleum Europort BV (KPE), beter bekend als de Q8-raffinaderij in de Europort. Behalve eenheden voor raffinage van olie heeft het complex een functie voor op- en overslag van olieproducten. Supertankers ke afmeren aan de zeesteiger in de 5e petroleumhaven. Binnenvaartschepen ke worden geladen aan de productsteiger in het Hartelkanaal. Duidelijk zal zijn dat de logistieke functie van de raffinaderij van groot belang is voor het concern.

De gevolgen voor KPE van opening van de Beerdam zijn ingrijpend. KPE onttrekt al sinds de ingebruikname van de raffinaderij koel- en bluswater uit het Hartelkanaal. Opening van de Beerdam maakt het water te zout voor dergelijk gebruik. De huidige beladingssteigers en installaties aan de oever van het kanaal zullen door de hogere waterstanden regelmatig onder water komen te staan. Bovendien nemen de stroomsnelheden bij de beladingssteigers toe. De huidige steigers zijn bij een open Beerdam niet veilig te gebruiken. Ze zijn ontworpen voor stilstaand water.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft toegezegd zorg te dragen voor de installatie van een zoetwaterleiding van het Brielse Meer naar het koelwaterpomphuis van de raffinaderij. KPE zelf heeft besloten de steigers in het Hartelkanaal niet te modificeren. Er komt een nieuwe steiger voor binnenvaartschepen in de 5e Petroleumhaven. De totale kosten avn de maatregelen bij KPE als gevolg van de opening van de Beerdam gedragen enkele tientallen miljoenen guldens.

Nog niets betaald

Er is in verband met de open Beerdam nog geen nadeelcompensatie betaald. In twee gevallen heeft de commissie schaderegelingen een definitief advies uitgebracht voor het toekennen van compensatie. Dat is voor de bedrijven Troost en KPE. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en B en W van Rotterdam moeten zich nog uitspreken over het advies. Dat kan nog even duren. Procedures vergen tijd.

Het tijdstip van doorgraven van de Beerdam is nog niet precies bekend. Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf ligt dat zeker in de periode tussen de zomervakantie en eind dit jaar. Het ontwerp van de doorgraving is nog niet klaar en er moet nog worden aanbesteed.

Reageer op dit artikel