nieuws

Model Bedrijfshulpverleningsplan voor elke bouwplaats

bouwbreed

Arbouw heeft een Model Bedrijfshulpverleningsplan beschikbaar, waarmee elke ondernemer zelf een BHV-plan voor zijn bouwplaatsen kan maken. De uitgave omvat een aantal handige, praktische actielijsten, die het bedrijf helpen de bedrijfshulpverlening planmatig aan te pakken. Waardoor bij een ongeval, brand, of ander incident op de bouwplaats snel en effectief kan worden opgetreden om erger te voorkomen.

Ongevallen en andere incidenten op de bouwplaats zullen zich helaas altijd blijven voordoen, alle preventieve maatregelen ten spijt. Snelle en deskundige hulp kan dan veel persoonlijk leed beperken en in veel gevallen ernstige schade voorkomen. Daarom moet op elke bouwplaats de bedrijfshulpverlening goed zijn geregeld. Bij een ongeval, brand, gaslekkage of het vrijkomen van een gevaarlijke stof moet binnen enkele minuten snel en effectief worden opgetreden, tot het moment waarop professionele instanties de hulpverlening overnemen. De werkgever dient volgens de wet hiervoor bedrijfshulpverlening te organiseren op het gebied van EHBO, brandbestrijding, ontruiming, en het begeleiden van professionele hulpverleningsdiensten als brandweer en ambulance.

De aanwezigheid van deskundige, gediplomeerde bedrijfshulpverleners op de bouwplaats is hiervoor een eerste vereiste.

Cursus

Arbouw ondersteunt bedrijven hierin door de Cursus Bedrijfshulpverlening aan te bieden. Daarnaast is een planmatige aanpak van bedrijfshulpverlening van groot belang. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI en E), die de risico’s in het bedrijf in kaart brengt, is hiervoor het vertrekpunt. Op basis van de uitkomsten van deze RI en E kan worden bepaald hoe de bedrijfshulpverlening georganiseerd moet worden.

Wil de bedrijfshulpverlening werkelijk aan haar doel beantwoorden, dan is een bedrijfshulpverleningsplan specifiek voor de bouwlocatie vaak onmisbaar. Want elke bouwplaats is weer anders. Bij grotere en bijzonder risicovolle bouwpoen, waar met een verplicht Veiligheids- en Gezondheidsplan wordt gewerkt, moet de wijze van bedrijfshulpverlening op de bouwplaats in dit V- en G-plan staan omschreven. Maar ook als er geen sprake is van een V- en G-plan, kan het voor een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening nodig zijn hiervoor een plan op te stellen. In de RI en E kan worden verwezen naar deze BHV-plannen voor de bouwplaatsen.

Met het Model Bedrijfshulpverleningsplan kan voor elke bouwplaats een op maat gemaakt plan worden gemaakt. Dit plan omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, evenals de procedures die gevolgd moeten worden als er iets fout gaat. Naarmate de bouwplaats groter is, zijn meer mensen verantwoordelijk voor een goede afloop. Hun acties moeten worden gecoordineerd en moeten goed op elkaar aansluiten. Naarmate een po groter en complexer is, groeit dus de noodzaak van een bedrijfshulpverleningsplan. Dit neemt echter niet weg dat elementen van het Model Bedrijfshulpverleningsplan ook voor kleinere klussen toegepast ke worden, als deze relevant zijn. Ook bij kleinere klussen kan immers een ongeval of ander incident gebeuren.

Actielijsten

Het Model Bedrijfshulpverleningsplan bestaat uit een algemeen bedrijfshulpverleningsplan, een algemene instructiekaart voor alle bouwplaatsmedewerkers, en een aantal (telefoon)actielijsten voor de direct betrokkenen op de bouwplaats. Het gaat hierbij om het hoofd bedrijfshulpverlening, de bedrijfshulpverleners en de voorman. Daarnaast bevat het plan een checklist voor de tweemaandelijkse controle van het BHV-plan, en een voorbeeld van een ingevuld plan.

Het Model Bedrijfshulpverleningsplan gaat vergezeld van een diskette, waarop handige invulmodellen staan. Met behulp van deze invuldocumenten kan uw bedrijf in korte tijd voor elke volgende bouwplaats een BHV-plan maken. De publicatie (inclusief diskette) kost f. 15. Heeft u belangstelling voor het Model Bedrijfshulpverleningsplan, dan kunt u dit bestellen via de telefonische bestellijn van Arbouw: 020 – 5805543.

In deze rubriek belicht de Stichting Arbouw elke vier weken een van haar producten en instrumenten waarmee de bouwnijverheid zijn voordeel kan doen. Binnen Arbouw werken het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB), de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Dit gebeurt onder meer door middel van onderzoek en ontwikkeling, de organisatie van het CAO-pakket bedrijfsgezondheidszorg, het verzorgen van praktijkgerichte cursussen en trainingen, en het geven van voorlichting en advies om veilig en gezond te werken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Arbouw: (020) 580 55 80.

Reageer op dit artikel