nieuws

Koninklijke IBC op zoek naar schaalvergroting

bouwbreed

“Autonoom groeien, of via strategische allianties, overnames of fusies, we sluiten niets uit. We zijn niet geschrokken van de recente fusies in aannemerskring. Maar als we onze doelstellingen willen verwezenlijken, is schaalvergroting zeker nodig.” Dat zegt H.A.J. Bemelmans, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke IBC in Best.

Voordat maar aan andere dan autonome groei kan worden gedacht, vinden Bemelmans en mede-bestuurslid ir. Ph.R.J. Smits het nodig dat er vanuit een gezonde basis wordt gewerkt. Dat die basis is bereikt blijkt uit het feit dat een verlies van f. 19 miljoen in 1995 vorig jaar kon worden omgebouwd tot een winst van bijna f. 6 miljoen.

In Belgie ging de bezem door de organisatie. Drie bedrijven, die niet pasten in de core-business, werden afgestoten. “Belgie staat weer op de rails”, aldus Smits, “nu we de zaken hebben geconcentreerd op aannemerij, projectontwikkeling en verhuur en beheer van gebouwen.”

De tot nu toe in Nederland vrij autonoom opererende werkmaatschappijen werden gegroepeerd in vier sectoren: woningbouw, vastgoed, utiliteitsbouw en handel en industrie, waardoor meer synergie-effecten ke worden verkregen.

Minder aanbestedingen

Wat de woningbouw betreft probeert men minder afhankelijk te worden van werk dat uit inschrijving wordt verkregen. “Die markt heeft ons geld gekost.” Er worden daarom, al of niet in samenwerking met derden, eigen woningbouwplannen ontwikkeld.

“Daarbij past een strategie van grondaankopen in samenwerking met de Nederlandse Investeringsbank (en sinds kort in Belgie met de daar werkende Kredietbank). En ook de integrale aanpak van binnenstedelijke woningbouwactiviteiten, die een speciale aanpak vergen. Overleg met gemeenten, grondaankopen en creatieve financiering en rekening houden met sociale aspecten in de wijk, zijn stuk voor stuk zaken die daarbij een belangrijke rol spelen, zo leren wij. Creatief bezig zijn, zoals de ontwikkeling van de levensloopbestendige woning, die als inbrei-po in binnensteden kan worden gebouwd.”

Totaalconcept

Integraal bouwen, de regie voeren vanaf het ontwerp tot aan het gebruik met alle daarbij voorkomende tussenstadia als financiering en bouw, dat staat hoog in het vaandel van de nieuwe IBC-bestuurders. De sector vastgoed werkt al niet anders meer dan vanuit zo’n totaalconcept.

De sector utiliteit deed het in 1996 het beste met een groei van 26%. Niet gek, als wordt bedacht dat deze activiteit de oudste is van de honderdjarige onderneming. Maar ook hier wordt bekeken hoe nog kostenbewuster kan worden gewerkt. “Als je de kostenkant onder controle hebt, kun je die naar andere sectoren laten kantelen”, aldus Bemelmans. “Dat is nodig want onze marges zijn nog te laag. Niettemin vinden we dat het resultaat over 1996 er een is, waarmee het bedrijf kan worden gefeliciteerd”.

Groei is nodig

Met “winstherstel, oplossing van structurele problemen, een organisatie die focus heeft gekregen, een heldere strategie en structuur”, zoals Smits het omschrijft, moet het mogelijk zijn de voorgenomen groei te realiseren.

“We zijn niet geschrokken van de recente fusies, maar we beseffen wel dat we moeten groeien om mee te ke blijven spelen”, aldus Bemelmans. “Dus kijken we om ons heen of we witte vlekken in Nederland – Zeeland, het oosten en noorden – ke opvullen. En we voeren gesprekken om via overnames of fusies te ke groeien. Een beursgang om de daarvoor benodigde gelden te verkrijgen zit er overigens de eerste drie jaren nog niet in”.

En ook dit jaar gaat men weer op zoek naar een bedrijf, dat een lacune in de onderneming kan opvullen, een werkmaatschappij die infrastructurele werken aan kan.

Reageer op dit artikel