nieuws

Kloosterveen, moderne wijk naar oud concept

bouwbreed Premium

Ten noordwesten van Assen wordt nog dit jaar een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe woonwijk Kloosterveen. De wijk, die ruimte biedt aan 6000 woningen, moet zich onderscheiden door aantrekkelijke woonmilieus en een grote variatie aan woonbuurten en woonvormen. Herkenbaarheid, eigenheid, veiligheid en duurzaamheid zijn de kernwoorden. Stadsarchitect Fred Huurman geeft een toelichting op de (oude) stedenbouwkundige principes die bij Kloosterveen zijn gehanteerd.

In de komende tien jaar moet de eerste fase, de bouw van 3500 woningen, een feit zijn. Hoewel het hier een moderne woonwijk betreft, zal Kloosterveen de sporen van het verleden dragen. “Bij de opzet van de wijk is gebruik gemaakt van oude stedenbouwkundige principes”, licht Fred Huurman, stadsarchitect van de gemeente Assen, toe.

Aan de hand van een op zijn werkkamer hangende schets van de toekomstige wijk geeft hij nadere tekst en uitleg. “De wijk krijgt een historisch, cirkelvormig stadshart met een straal van 200 meter, Kloosterveste genaamd, die refereert aan de oude, kleinere stadskernen. In dit door grachten omgeven hart zullen wonen en openbare voorzieningen als scholen en winkels zijn geconcentreerd.” In navolging van oudere stadjes zal Kloosterveen op de menselijke maat worden ingericht. Huurman pleit zelfs voor een bepaalde mate van “knusheid”, als tegenreactie op de modern kille winkelcentra.

Kleine bedrijfsruimten staan gepland langs de ontsluitingswegen. De oostkant onder de Drentsche Hoofdvaart biedt ruimte voor een bedrijventerrein.

Woonmilieus

Kloosterveen wordt een wijk met een grote variatie in woonmilieus, -buurten en huizen. “De woonmilieus zijn nog in ontwikkeling. Om de leefbaarheid te vergroten, is gekozen voor kleine buurten. Elke woonbuurt bestaat grofweg uit 100 tot 400 woningen. Al deze buurtjes krijgen een stedenbouwkundige opzet met een eigen, specifieke verkavelingsvorm.”

In de eerste fase ontstaan daardoor tien tot vijftien woonbuurten. Ook de woningen zelf moeten een eigen karakter krijgen. “Gestreefd wordt om elke woning individueel te laten zijn, met name in de Kloosterveste.”

Dat kan volgens Huurman worden bereikt door variatie in bijvoorbeeld metselwerk, kleur, of door verspringend pleisterwerk. “Door bij het ontwerp al veel aandacht aan de inrichting te besteden, kan bovendien al snel worden bespaard op de toekomstige onderhoudskosten.”

Veiligheid

Ook aspecten als veiligheid en duurzaamheid hebben in een vroeg stadium de aandacht. Nog dit jaar zal de combinatie Wilma Bouw/Bouwfonds aanvangen met de realisatie van de eerste 300 woningen in het zuidelijke deel van Kloosterveen.

Een andere stedenbouwkundige keuze was het vasthouden aan het veenkoloniale verleden van het gebied. De daarvan kenmerkende lommerrijke lintbebouwing, die met name rond de Drentsche Hoofdvaart onmiskenbaar is, zal ook in Kloosterveen zijn terug te vinden.

Ontsluiting

De Drentsche Hoofdvaart speelt een centrale rol. Het water deelt de wijk niet alleen in tweeen, maar vormt ook een belangrijke onderdeel bij de ontsluiting. Deze vindt in eerste instantie plaats vanuit het zuiden. Over de vaart komt een brug waarna het binnenkomende verkeer zich zal splitsen in een oostelijke en een westelijke richting. Eerst zal de N371 in zuidelijke richting worden verlegd en worden getransformeerd in een autoweg met aan weerskanten twee rijstroken. Volgende maand wordt een begin gemaakt met de aanleg van de eerste wegen.

Huurman: “Het is de bedoeling dat het autoverkeer zo snel mogelijk de wijk in- en uitgaat. Kloosterveen krijgt uiteindelijk twee hoofdontsluitingen. De te wordt pas in de tweede fase aangelegd en staat gepland aan de oostkant.”

Het autoverkeer neemt een ondergeschikte positie in, wat vooral dichter bij het centrum merkbaar zal zijn. Kloosterveste zal slechts bereikbaar zijn via twee toegangswegen vanaf de ringweg en kan slechts op twee plaatsen worden doorkruist. “In de woonbuurten zal de maximale snelheid 30 km/uur bedragen. Verder komt er een fijnmazig fietswegennet door de wijk. Maar het centrum is het domein van de voetganger.” Door de wijk lopen groene zones voor wandelaars en fietsers. Via openbare voetpaden ke de bewoners de recreatieve zones in en om de wijk bereiken.

Groen

Diagonaal door Kloosterveen komt een autoluwe zone, eveneens met een recreatieve functie. “Gedacht wordt zelfs aan een woonpark, waar de auto zo veel mogelijk uit het gezichtsveld zal zijn verdwenen. Dit park vormt tegelijkertijd de scheiding tussen het oostelijke ‘groengebied’ en het aan de andere kant gesitueerde ‘waterrijke gebied’.”

Hiermee is tegelijkertijd een oplossing gevonden voor het waterbergingsprobleem. De gracht in het centrum krijgt een depotfunctie.

Koopman

De gemeenteraad sprak dit jaar haar goedkeuring uit over het bestemmingsplan Kloosterveen 1. Volgens planning moeten de eerste 3500 woningen in 2015 zijn voltooid. Afhankelijk van de ontwikkelingen op demografisch en sociaal-economisch gebied, is er daarnaast ruimte voor de bouw van nog eens 2500 woningen (Kloosterveen II) . Deze zijn aan de west- en noordzijde gepland.

Op de vraag welk prijskaartje er aan Kloosterveen komt te hangen, moet Huurman het antwoord schuldig blijven. Hoewel de wijk uit de exploitatieopzet als ‘economisch uitvoerbaar’ komt, houdt Huurman een slag om de arm. “We hoeven ons zeker niet rijk te rekenen. Omdat we geen subsidies krijgen moeten we alles zelf doen, je wordt als gemeente een koopman. Het is daarom zaak de risico’s al in de exploitatieperiode beter af te dekken. Daarnaast is het van belang om in de looptijd wat zekerheid in te bouwen, waardoor eventuele schade altijd meevalt.” Huurman ziet het allemaal vooralsnog niet somber in. “Een goede invulling van de ruimte betaalt zichzelf.”

Kloosterveen is een van de nieuwbouwpoen die op de beurs Bouwplan Assen ’97 worden belicht. De op bouwen en wonen gerichte beurs duurt van 24 t/m 26 april en wordt gehouden in de Rackethal, Stelmakerstraat 17 te Assen. De beurs is geopend op 24 en 25 april van 14.00-22.00 uur en op zaterdag 26 april van 11.000-17.00 uur.

Reageer op dit artikel