nieuws

Kabinet trekt f. 3,7 miljard uit voor stadsvernieuwing

bouwbreed

Voor het voltooien van de stadsvernieuwing in vooroorlogse wijken en voor de herstructurering van vooral naoorlogse wijken trekt het kabinet tot 2010 f. 3,7 miljard extra uit. Het geld komt deels uit bestaande regelingen, deels is er sprake van nieuw geld. De investeringen in stedelijke vernieuwing zullen een veelvoud bedragen.

Dit schrijft staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) in de ontwerpnota Stedelijke Vernieuwing die hij vrijdag voor advies naar een aantal adviesraden heeft gestuurd. Met dit geld is tevens het gat van f. 1,3 miljard in de ‘klassieke’ stadsvernieuwing gedicht dat naar voren is gekomen uit de evaluatie van het stadsvernieuwingsbeleid Belstato.

Naast dat geld is f. 200 miljoen bestemd voor de verbetering van van de historische omgeving van monumenten en f. 350 miljoen voor bodemsanering. Voor de herstructureringsoperatie is f. 1,85 miljard beschikbaar. Van deze te gelden verwacht de staatssecretaris dat daarmee een investering van f. 20 miljard wordt uitgelokt door corporaties en marktpartijen.

Naoorlogse wijken

De herstructurering van vooral naoorlogse wijken moet de verloedering van deze eenzijdig opgebouwde wijken tegengaan waardoor ze tevens ke blijven concurreren met nieuwe wijken in de stadsgewesten.

Volgens Tommel moeten de investeringen van de overheid het juiste klimaat scheppen om in die wijken ook investeringen van anderen op gang te brengen. Daarbij gaat het niet alleen om een grotere differentiatie van de woningvoorraad, maar ook om verbetering van de openbare ruimte, de groenvoorziening, de bedrijvigheid en de sociale- en verkeersveiligheid.

Uiterlijk in het jaar 2000 wil de bewindsman komen tot een gebundeld volkshuisvestingsbudget. Daarbij wordt gedacht aan bundeling van de (subsidie-)regelingen voor de stadsvernieuwing, de herstructurering, het Besluit Woninggebonden Subsidies en eventuele locatiesubsidies en bodemsanering. Vooruitlopend daarop zullen de schotten tussen de regelingen nu al zoveel mogelijk worden weggehaald.

Reageer op dit artikel