nieuws

‘Kabinet legt op dit moment prioriteit bij de Randstad’

bouwbreed

De Rijksoverheid heeft wel degelijk een visie over de toekomst van Noord-Brabant. Maar het kabinet legt op dit moment simpelweg de prioriteit bij de Randstad. “En u bent het toch met mij eens dat de congestie in de Randstad op dit moment urgent om een oplossing vraagt.” Met deze woorden was Roel den Dunnen, secretaris-generaal van het ministerie van VROM gisteren naar het Tilburgse afgereisd om afscheid te nemen van burgemeester Gerrit Brokx, die ereburger van de provincie werd.

“Gerrit Brokx ere-burger van Brabant, kort en krachtig: bedankt.” Deze woorden prijken op de penning die de vertrekkende burgemeester van Tilburg gisteren in de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) uit handen van de Commissaris van de Koningin, mr. F.J.M. Houben, in ontvangst nam.

Met een congres getiteld ‘De Toekomst van Brabant en haar steden’ werd Brokx bestuurlijk dus al een beetje uitgewuifd. Dat gebeurde wel met een serieuze ondertoon want Tilburg greep het congres aan om aandacht te vragen voor de ruimtelijke ordening in de provincie. Tevens werd de door de gemeenten Tilburg, Eindhoven en Breda opgestelde notitie ‘Rood en Groen’ gepresenteerd. In deze studie worden suggesties gedaan hoe de stedelijke groei tot de periode 2035 het best kan worden opgevangen.

Zo wordt er een pleidooi gehouden voor een verstedelijkingssconcept in de vorm van stedelijke zones langs de hoofdinfrastructuur. “Als voorbeelden daarvan noem ik de zones Tilburg-Breda, ‘s-Hertogenbosch-Oss en Eindhoven-Helmond. Daarnaast zijn er dan grote aaneengesloten niet-verstedelijkte gebieden met nadruk op agrarische en natuurgebieden”, aldus Brokx in een toelichting op de notitie.

Economisch binden

Volgens de vertrekkende eerste burger van Tilburg heeft een en ander wel tot gevolg dat “het huidige ijzeren gordijn rond de steden in de vormen van de grens van stadsregio’s” moet worden opgetrokken. “Ook”, zo benadrukte Brokx met klem, “betekent het een hardere provinciale en desnoods rijkshand bij het openhouden van de groene gebieden buiten de stedelijke zones.”

Volgens Houben kan de gunstige ligging van Brabant de kracht van de mainport Rotterdam versterken door de ladingstromen door Brabant heen ook aan Brabant economisch te binden. Maar daar moet in de visie van de Commissaris van de Koningin wel iets tegenover staan. “Boter bij de vis. De miljarden guldens die de komende jaren in Nederland te vergeven zijn, moeten ook in Brabant verspijkerd worden: in infrastructuur, in waterwegen, in openbaar vervoer. Wij vragen een evenwichtige ontwikkeling van het economisch kerngebied”, aldus Houben die dit verzoek vorige week nog aan minister-president Kok heeft gedaan.

“De Randstad”, zo voegde hij er aan toe, “moet het duurzame ontwikkelingsbeleid in Brabant respecteren en ophouden met te roepen: wij komen er aan en wij zeggen wel wat goed voor jullie is.”

Prof.drs. Roel den Dunnen, secretaris-generaal van het ministerie van VROM noemde dit een compleet verkeerd beeld van de werkelijkheid. “Ik bestrijd dan ook dat de regering over Noord-Brabant geen toekomstgerichte visie zou hebben.”

In dit kader noemde hij de Randstadnota en de Vinex-convenanten die volgens Den Dunnen toch een belangrijke link zijn tussen het rijk, provincie en stadsgewesten. Maar dat het kabinet op dit moment de prioriteit bij de Randstad legt is duidelijk. “Binnen de financiele randvoorwaarden moeten nu eenmaal keuzen gemaakt worden. De bestaande knelpunten krijgen daarbij voorrang”, aldus de secretaris-generaal om vervolgens aan de provincie begrip daarvoor te vragen door op te merken: “En u bent het toch met mij eens dat de congestie in de Randstad op dit moment urgent om een oplossing vraagt.”

Reageer op dit artikel