nieuws

EZ zoekt innovatieve poen in de bouw

bouwbreed Premium

Het Ministerie van Economische Zaken heeft zich in een oproep speciaal tot de bouwnijverheid gericht om innovatieve en concrete plannen in te dienen in het kader van het CO2-reductieplan. Daarvoor stelde het kabinet eind vorig jaar f. 750 miljoen beschikbaar.

Oorspronkelijk konden tot 1 april poen hiervoor worden ingediend in drie categorieen: de verbetering van de energie-infrastructuur, de ontwikkeling van schone en duurzame energiedragers en zogenaamde doorbraaktechnologieen. In deze laatste categorie – met name vanuit de bedrijfstak bouw – was de respons volgens het ministerie echter zeer gering. Daarom is besloten tot een extra oproep aan de bouw.

Het gaat om bouwpoen in voorbereiding die – al dan niet na enkele aanpassingen – voldoen aan de doelstelling van twintig procent CO2-reductie. Dat ke zowel poen zijn in de utiliteitsbouw als in de woningbouw waarin deze doelstelling wordt bereikt door twintig procent energiebesparing bij de productiefase of tijdens de gebruiksfase van het gebouw. Ook poen die de reductie bereiken door minder huisvestingslasten komen voor inzending in aanmerking. Daarbij kan worden gedacht aan (een combinatie van) verlaging van de bouwkosten door industrialisatie van het bouwproces, verlaging van de onderhoudskosten, verlaging van de verbouwkosten door flexibel en demontabel bouwen of verlaging van de energiekosten tijdens de gebruiksfase. Ten slotte komen ook poen in aanmerking waarbij niet-houtachtige bouwmaterialen zijn vervangen door hout en daardoor voldoen aan de overheidsdoelstelling ‘Twintig procent meer hout in de bouw’. Als voorbeeld worden in de oproep genoemd het toepassen van houten funderingspalen, houten verdiepingvloeren of houten geveltimmerwerk.

De poen moeten uiterlijk 28 april 1997 worden ingediend bij de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) die met vertegenwoordigers van de ministeries van VROM, EZ en LNV een voorselectie zal maken. Vervolgens zal de Interdepartementale Stuurgroep CO2-reductie het kabinet voorstellen welke poen in aanmerking komen voor financiele ondersteuning en de hoogte daarvan.

Reageer op dit artikel