nieuws

Emmen wil Delftlanden gefaseerd ontwikkelen

bouwbreed

Het college van B en W van Emmen heeft ingestemd met het Masterplan voor de nieuw aan te leggen woonwijk Delftlanden. Het plan voorziet in de bouw van 3500 woningen. Om de nieuwbouw niet ten koste te laten gaan van de bestaande woningbouw vindt de ontwikkeling van de wijk gefaseerd plaats.

Met de aanleg van de nieuwe woonwijk wordt het stadsdeel Emmen-Zuid, bestaande uit de woonwijken Bargeres, Rietlanden en Delftlanden, afgerond. Voorgesteld wordt om het hele Masterplan vast te stellen, te beginnen met het eerste deelgebied bestaande uit 1200 woningen die in de periode 1998 tot 2005 moeten verrijzen.

Deze woningen komen in het gebied Zandzoom dat ten noorden wordt begrensd door de Rondweg, ten westen door de Sleenerstroom en ten oosten door de Nieuw-Amsterdamsestraat. Pas na voltooiing van deze eerste fase is de tweede fase, ten zuiden van dit gebied, aan de orde.

Het meest zuidelijke deel, ten noorden van de spoorlijn Emmen-Zwolle, is bestemd voor specifieke woon- en bedrijfsactiviteiten. De uitwerking houdt verband met het al dan niet verplaatsen van de NS-halte Bargeres naar de Nieuw-Amsterdamsestraat.

Flexibele planopzet

De tweede fase moet passen binnen het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Emmen. Bij de ontwikkeling van Delftlanden is gekozen om een flexibele planopzet. Afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen zal er sprake zijn van een in planologisch opzicht afgeronde woonlocatie.

Om de nieuwbouw niet ten koste te laten gaan van de bestaande woningbouw zal de gemeente met woningbouwstichting ECW het po Emmen Revisited opstarten. Doel hiervan is om in de bestaande woonwijken een herstructurering van de woningvoorraad tot stand te krijgen, om een evenwichtige planopzet van de woonwijk Delftlanden te bewerkstelligen. Het Masterplan zal worden voorgelegd aan de commissie RO.

Reageer op dit artikel