nieuws

Brabant benut meevallers voor ‘majeure poen’

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant gaat f. 15 miljoen per jaar opzij leggen voor toekomstige majeure poen (o.a. infrastructuur en stadsvernieuwing), die niet gefinancierd ke worden uit de reguliere begrotingen. Daartoe zal het ‘Ontwikkelingsfonds Brabant 2050’ in het leven worden geroepen.

Die fondsvorming is mogelijk geworden door forse structurele belastingmeevallers. Uit de voorjaarsnota blijkt, dat de financiele positie van de provincie veel rooskleuriger is dan eind vorig jaar nog werd aangenomen. In plaats van een tekort is er een overschot. En dat lijkt structureel van aard.

Voor 1997 is er opeens een bestedingsruimte van f. 44,6 miljoen. En ook de komende jaren beschikt de provincie over een onverwacht extra budget: f. 20,9 miljoen in 1998, f. 2 7 miljoen in 1999, f. 38,8 miljoen in 2000 en f. 53 miljoen in 2001.

‘Dergelijke solide meerjarencijfers heeft de provincie nog niet eerder gekend’, constateren Gedeputeerde Staten in de nota. Zij willen die meevallers gebruiken ‘om nu een aantal flinke stappen te zetten op de terreinen waarvoor de provincie verantwoordelijk is’.

Het gaat daarbij om mobiliteit en bereikbaarheid, milieu en leefomgeving, zorgsector, stimuleren van werkgelegenheid etc. Voor poen op de korte termijn zijn al financiele middelen gereserveerd in het kader van het Beleidsakkoord 1995-1999.

Maar nu er geld extra beschikbaar is willen GS ook op de lange termijn projecten veiligstellen: “Een provincie die aan haar toekomst bouwt zal immers voor extra uitgaven komen te staan. Hierbij willen wij het accent leggen op duurzame investeringen en grote eenmalige poen die passen binnen de integrale beleidsvisies van de provincie en die niet gedekt ke worden uit de lopende begroting.”

Speciaal Fonds

Omdat GS er niet van uitgaan dat zich in de toekomst nieuwe meevallers zullen voordoen, willen ze de komende jaren niet overgaan tot potverteren maar juist een deel van het extra geld reserveren in een speciaal fonds.

Dit zal gevoed worden met jaarlijkse stortingen van f. 15 miljoen. Die reserve zal uitsluitend worden aangewend voor financiering van ‘majeure, eenmalige poen’. Investeringspoen in de vorm van meerjarige kapitaallasten (rente en afschrijving) worden ten laste van reguliere begrotingsposten gebracht.

Medio dit jaar zullen GS met een voorstel komen, waarin de oprichting en het beheer van het Ontwikkelingsfonds geregeld worden.

Reageer op dit artikel