nieuws

Bouwbreed akkoord over richtlijn voor prijsvragen

bouwbreed

Om een eind te maken aan de verspilling van tijd, geld en talent bij dubieuze ontwerpwedstrijden hebben de belangrijkste partijen in de bouw gisteren een gezamenlijke richtlijn ondertekend. Het ‘Kompas’ geeft modellen voor uitschrijvers van prijsvragen en meervoudige opdrachten. Voor verdere informatie komt er een ‘steunpunt’.

Het is voor het eerst dat over dit omstreden onderwerp zo’n bouwbrede overeenstemming is bereikt.

Met de groei van het aantal ontwerpwedstrijden en meervoudige opdrachten, groeide de afgelopen jaren de kritiek op misstanden. Poontwikkelaars moesten soms grote kosten maken om een uiteindelijk onzekere overheidsopdracht te verwerven, architecten kregen werk nauwelijks of niet vergoed, beoordelingscriteria bleken niet altijd even duidelijk. Daarbij werd het reglement dat architecten, stedenbouwers en andere ontwerpers zelf hadden opgesteld niet algemeen geaccepteerd.

Op initiatief van de BNA-studievereniging Stawon, die in 1995 al een kritisch onderzoek over wedstrijden publiceerde, en onder regie van Rijksbouwmeester Wytze Patijn is een breed onderschreven richtlijn tot stand gekomen tussen de belangrijkste partijen in de bouw. Gisteren zetten vertegenwoordigers van de rijksoverheid (VROM, OC en W), gemeenten (VNG), woningbouwcorporaties (NWR), bouwnijverheid (AVBB), ontwikkelaars (Neprom) en ontwerpers (BNA, BNI, BNS, NVTL, ONRI) daar hun handtekening onder.

‘Kompas’ met modellen

Het ‘Kompas’ voor wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur bevat een uitvoerige uiteenzetting over de verschillende ‘soorten en maten’ van wedstrijden. De brochure bevat voorbeelden, modellen en suggesties hoe prijsvragen en meervoudige opdrachten ke worden opgezet. Bij de in Rotterdam gevestigde stichting Architectuur Lokaal, die het kwaliteitsbewustzijn bij gemeenten probeert te stimuleren, komt voorts een ‘steunpunt’ voor verdere hulp en informatie. Het is de bedoeling dat uitschrijvers daar tevens hun wedstrijden melden ten behoeve van verder onderzoek en evaluatie. Knelpunten ke worden aangekaart bij de partijen die het convenant hebben ondertekend.

Het convenant geldt voor vier jaar en zal voor eventuele verlenging door de betrokken partijen worden geevalueerd. De bestaande regelingen van ontwerpersverenigingen zijn opgeschort.

Nog gewerkt wordt aan regels voor ontwikkelaar/ontwerperwedstrijden (prijsvragen tussen combinatieteams van ontwikkelaren en ontwerpers). Het ‘Kompas’ bevat daarvoor nog geen modellen. Voorts wordt nog overleg gevoerd met de ministeries van LNV, V en W, Defensie en Buitenlandse Zaken om het convenant mede te ondertekenen. Ook andere organisaties in de (semi-)overheids- en marktsector ke zich alsnog aansluiten.

Reageer op dit artikel