nieuws

Bitumenemulsies gaan wegenbouw veranderen

bouwbreed

Koude technieken leveren economisch gezien steeds aantrekkelijker constructies op. Vooral de technologische ontwikkelingen van de bitumenemulsies dragen daartoe bij. Praktische toepassingen die tot voor kort ondenkbaar waren, komen ermee in zicht. Vooral de verwerking van teerhoudend asfaltgranulaat met bitumenemulsies in lagen met constructieve eigenschappen biedt perspectieven. Reflectiescheuren zijn met dit materiaal in verhardingen van wegen nog niet waargenomen.

De ontwikkelingen van bitumenemulsies is in het verleden steeds gericht geweest op het vergroten van het verwerkingsgemak. Dit uiteraard in combinatie met het maken van een betrouwbaar product. Beide aspecten zijn bij de huidige bitumenemulsies verwezenlijkt. Door de aandacht die is ontstaan voor arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu zijn bij aanleg van asfaltconstructies methoden in het voordeel die bij relatief lage temperaturen – zogenoemde koudetechnieken – ke worden toegepast. Bij het immobiliseren van asfalt bijvoorbeeld ke bitumenemulsies worden gebruikt. Omdat het een ‘koude’ techniek betreft is er geen sprake van emissies van koolwaterstoffen. Dit heeft gunstige gevolgen voor onder meer de verwerkers. Er loopt een zeer uitgebreid epidemiologisch onderzoek naar de effecten van emissies op de gezondheid. Alles wijst erop dat dit gaat opleveren dat de risico’s nihil zijn.

Teerhoudend asfaltgranulaat kan ‘koud’ worden verwerkt met bitumenemulsie. Een dergelijke bitumineus gebonden bouwstof behoudt de kenmerkende flexibiliteit die bitumineuze constructies eigen is. Dat maakt het toepassen van bitumenemulsies op grotere schaal onvermijdelijk.

Bitumenemulsies worden ook toegepast in oppervlaktebehandelingen, een techniek om de zichtbaarheid, de stroefheid of de levensduur van de asfaltverharding te verbeteren. In de gemeente Rotterdam wordt hiervan jaarlijks een hoeveelheid aangebracht die ligt tussen de 50.000 en 100.000 vierkante meter. Technologische verbeteringen van de gemodificeerde bitumenemulsies hebben geleid tot hernieuwde belangstelling voor slijtlagen.

Stabilisaties

De draagkracht van een grondlaag kan worden verbeterd door vermenging (stabilisatie) met een bindmiddel, bijvoorbeeld een bitumenemulsie. Dat is al lang bekend. Tegenwoordig wordt echter voor het stabiliseren van funderingsmaterialen zoals (teerhoudend) asfaltgranulaat nog overwegend cement gebruikt. In het algemeen wordt bij hergebruik gestreefd naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing.

Bitumenemulsies bij hergebruik van asfaltgranulaat maken dergelijke hoogwaardige toepassingen mogelijk. Er zijn inmiddels al poen uitgevoerd waarbij bitumenemulsie als bindmiddel is gebruikt. Onderzoek wijst uit dat zonder extra isolerende voorzieningen milieuverantwoorde toepassingen mogelijk zijn. Maar vooral de civieltechnische voordelen pleiten voor toepassing van bitumenemulsies bij hergebruik van asfalt. Er treedt geen scheurvorming op. En dat biedt mogelijkheden bij de dimensionering van de asfaltverharding. Die zou minder dik ke zijn.

Onderhoud van wegen moet snel en filevrij ke worden uitgevoerd. Dunne deklagen en spoorvulling met emulsie-asfaltbeton, een ‘koud’ product, voldoen daaraan. In Nederland is inmiddels veel ervaring met dit materiaal. Dat wil niet zeggen dat verdere ontwikkelingen stilstaan. Integendeel. Technologische ontwikkeling wijzen bijvoorbeeld naar een ultra dunne, zeer open emulsie-asfaltbeton als overlaging van zeer open asfaltbeton (zoab). Onderzoek moet dat nog uitwijzen. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van afdichten van verouderd zoab met bitumenemulsie. Met deze techniek wordt de levensduur van oud zoab verlengd. Ook bieden dunne deklagen de mogelijkheid wegdekken een functioneel onderscheid te geven. Dat kan door bijvoorbeeld busbanen, fietsstroken, parkeerhavens en kruisingsvlakken met een verschillende kleur uit te voeren. Duidelijk zal zijn dat veel onderzoek nodig blijft om te komen tot de dunne deklaag voor de toekomst.

Constructief

Asfaltmengsels met bitumenemulsie als bindmiddel hebben constructieve waarde. De technologische vooruitgang brengt dit steeds meer in beeld. Emulsiegebonden lagen vragen nog veel aandacht bij het ontwerp. Vooral omdat er verschil zit in de eigenschappen bij aanleg en die na verloop van tijd. Mogelijkerwijs biedt de praktijk in Frankrijk aanknopingspunten voor de Nederlandse situatie. Want Frankrijk is de bakermat van de ontwikkeling van de bitumenemulsies in Europa.

Dit alles en meer zal aan de orde komen op het symposium ‘Wegenbouw met Bitumenemulsie’ op donderdag 5 juni in de Flint in Amersfoort. Meer informatie is te krijgen bij VBW-Asfalt.

Reageer op dit artikel