nieuws

Bedrijven zoeken de ruimte in provincie Overijssel

bouwbreed

Het bedrijfsleven in Overijsselse groeit uit z’n jas. Onder invloed van de toenemende verstopping van de Randstad en de gunstige positie op de West-Oost Corridor naar Duitsland, Scandinavie en de economische groeigebieden in Oost-Europa neemt de behoefte aan bedrijventerreinen sterk toe. Tot 2020 is tussen de 1475 en 2275 hectare netto bedrijventerrein nodig.

Dolf Dukker

De komende jaren verwacht Overijssel een jaarlijkse gemiddelde groei van drie procent. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde. Om deze groei te ke opvangen, heeft de provincie Overijssel een bedrijventerreinenvisie ontwikkeld die inzicht geeft in de meer specifieke behoeften van de drie regio’s: Twente, het Overijsselse deel van de Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen) en IJssel-Vecht. Op 23 april buigt Provinciale Staten zich over deze visie.

In de Stedendriehoek is volgens Gedeputeerde Staten sprake van “een zeer zorgelijke situatie”. Deventer beschikte begin 1997 nog over ongeveer 30 ha uitgeefbaar terrein. Daarmee kan de stad nog amper vijf jaar vooruit. “Soms moet al ‘nee’ worden verkocht aan bedrijven die op zoek zijn naar een wat groter kavel of bepaalde eisen stellen aan de ligging van het terrein”, schrijft GS aan Provinciale Staten. Op korte termijn moeten in Colmschatte-Noord netto 50 ha en bij Epse 60 ha beschikbaar komen, stelt GS.

Fiscaal voordeel

In Twente zijn in beginsel voldoende locaties gepland, maar is tussen de steden meer onderlinge afstemming nodig om tijdig aan de vraag naar bepaalde terreinen te ke voldoen. Als geen gerichte actie wordt ondernomen, raakt de sector transport en distributie al spoedig in de problemen. “Mogelijk kan hiervoor in Oldenzaal bij het huidige Hanzepoort ruimte worden gevonden”, geeft GS in overweging. Daarnaast moeten volgens GS de hoogwaardige locaties Westermaat bij Hengelo en het Business en Science Park bij Enschede worden uitgebreid. In Almelo is de ontwikkeling van Twentepoort gewenst. GS stelt voor met de grensgemeenten Enschede en Gronau de haalbaarheid van een binationaal bedrijventerrein te onderzoeken. “Mogelijk met fiscale voordelen voor ondernemers”, voegt GS er aan toe.

Ook in de regio IJssel-Vecht is op zich voldoende ruimte gereserveerd om aan de behoefte voor de langere termijn te voldoen, maar er zijn grote kwalitatieve tekorten. Transport en distributie zitten in de knel. En er is groot gebrek aan hoogwaardige locaties. De toekomstige toplocatie Hessenpoort bij Zwolle moet hieraan tegemoet komen. In Kampen geeft GS krachtige steun aan de ontwikkeling van een tweede industriehaven met bedrijventerrein en een regionaal overslagcentrum. In Hardenberg moet de kwaliteit van het bedrijventerreinenaanbod worden verbeterd met de nieuwe locatie Haarmolen bij Rijksweg 34.

Financiele middelen

“Voor de uitvoering van dit beleid is in de periode tot 2002 een aanzienlijke hoeveelheid financiele middelen van EU, Rijk en provincie beschikbaar”, schrijft GS. “Voor Twente zijn de meeste financiele instrumenten beschikbaar. Voor Zwolle en Deventer zijn alleen beperkte provinciale middelen voorhanden.” Alles bij elkaar opgeteld, is volgens de ontwerp bedrijventerreinenvisie al zo’n f. 87 miljoen beschikbaar gesteld. Daar zullen naar alle waarschijnlijkheid nog bijdragen volgens bepaalde regelingen. – van EU, rijksoverheid, StiREA – aan worden toegevoegd.

Reageer op dit artikel