nieuws

Bedrijfsleven in Randstad komt in de knel

bouwbreed

Om het bedrijfsleven in de Randstad te houden, is zeker f. 10 miljard per jaar nodig voor verbetering van de infrastructuur. Als bedrijven op grote schaal wegtrekken uit de steden zal dat schadelijk zijn voor de economie van die steden. De economische ontwikkeling kan niet worden losgekoppeld van stadsvernieuwing.

Dat is de mening van I. van Woerden, voorzitter Hollandse Werkgeversvereniging, aangesloten bij het VNO-NCW. Tijdens een congres over stadsvernieuwing stelt de voorzitter dat wonen geen echt probleem meer is. Werken wel.

“Een aantal regio’s zal op korte termijn ruimte te kort hebben. We pleiten niet om de boel vol te gooien, maar juist om na te denken over de plaats voor bedrijvigheid.” De werkgeversvereniging pleit voor zeven strategische werklocaties die een spilfunctie ke vervullen bij het aanjagen van de randstedelijke economie. Die locaties zijn Amsterdam-Noordzeekanaal, de Grote Polder bij Leiden, Ypenburg, het Harnaschknooppunt onder Den Haag, Noordrand Rotterdam, Hoeksche Waard en West-Brabant.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat trekt jaarlijks f. 2 miljard extra uit voor verbetering van de infrastructuur. Minister Jorritsma heeft al laten vallen dat er minimaal enkele miljarden extra per jaar nodig zijn.

De werkgeversvereniging pleit voor f. 10 miljard per jaar. Daarbij denkt zij aan f. 5 miljard extra per jaar. Maar rekening houdend met een aanloopperiode waarin voldoende poen aanbestedingsrijp worden gemaakt zal dat neerkomen op een verdubbeling van het bedrag dat nu beschikbaar is.

Verder pleit Van Woerden voor aanleg van ontbrekende schakels op de A4, zoals de A4-Zuid, A4-Noord en de Westrandweg. “Het probleem is echter zo groot dat asfalt alleen niet meer werkt. Ook een goed openbaar vervoersnet kan daar aan bijdragen.”

Verbetering van bedrijvigheid in de steden is belangrijk om de steden ook leefbaar te houden. “Om tal van redenen is in het verleden na de sloop van een oud bedrijfspand de binnenstad gekozen voor benutting van andere doeleinden. In veel gevallen kwam er op die plekken woningbouw ten koste van bedrijvigheid. Deze tendens zal moeten keren. Belstato is een inhaalslag voor achterstandssituaties op het gebied van wonen. Maar de economische ontwikkeling van de steden mag niet worden losgekoppeld van stadsvernieuwing”, waarschuwt Van Woerden.

Reageer op dit artikel