nieuws

Aanpak infrastructuur Fries dorp kost vele miljoenen

bouwbreed

De infrastructuur in Oude en Nieuwehorne wordt de komende jaren ingrijpend gereconstrueerd. Met de werkzaamheden is een investering van vele miljoenen gemoeid. Het geld komt van de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland.

Eind 1994 al zijn – naar aanleiding van de zogeheten Dorpennota – plannen ontwikkeld voor het herinrichten van de Schoterlandseweg, die dwars door Oude- en Nieuwehorne loopt. De gemeente besloot de daarvoor noodzakelijke financiele middelen te reserveren, onder meer uit het stads- en dorpsvernieuwingsfonds. In het kader van de planontwikkeling volgde overleg met de provincie, die de beheerder van de weg is. Afgesproken werd, dat tegelijkertijd met de herinrichting van Oude- en Nieuwehorne door de provincie, vier onveilige kruispunten worden gereconstrueerd, waardoor de herinrichting wordt versterkt.

De gemeente heeft inmiddels het herinrichtingsplan rond. Uitvoering ervan kost f. 2,5 miljoen. Daarvan komt f. 1,2 miljoen voor rekening van de gemeente. De provincie betaalt het andere deel.

Het betreft hier overigens een eerste fase. De provincie heeft besloten de reconstructie van drie kruispunten in 1998 ter hand te nemen. Het vierde kruispunt wordt in 2000 aangepakt.

In elk geval wordt de wegbreedte teruggebracht naar 6 meter. Zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer moeten na de herinrichting van hetzelfde wegvak gebruik maken. Er is geen fysieke scheiding voor verkeersstromen.

Aan de westzijde komt een mini-rotonde. Aan de oostkant wordt de weg versmald tot een rijstrook. In de dorpskern worden buiten het wegprofiel parkeervakken aangelegd. De verharding van de weg en de kruispunten zal, afhankelijk van de toegestane snelheid, bestaan uit klinkers en asfalt.

Tenslotte voorziet het plan in “het versterken van de stedenbouwkundige kwaliteiten van het dorp door onder meer bestrating, beplanting en verlichting aan te passen aan de omgeving”.

Verwacht wordt, dat met de werkzaamheden in september wordt begonnen.

Reageer op dit artikel