nieuws

Tommel wil kortere vergunningsprocedure

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel wil met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nader overleggen hoe de verlening van bouwvergunningen moet gaan lopen. Vooral de verkorting van de vergunningsprocedure en de vermindering van het aantal bouwwerken waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd staat daarbij centraal.

De bewindsman deed deze aankondiging tijdens een algemeen overleg over de evaluatie van de woningwet en het Bouwbesluit. De Tweede Kamer toonde zich daarin massaal ongerust over de oorspronkelijke voorstellen van Tommel om alle meldingsplichtige bouwwerken vergunningvrij te maken behoudens in beschermde stads- en dorpsgezichten. Daardoor zou toetsing aan bestemmingsplannen en welstandstoezicht niet meer mogelijk zijn.

Tommel deelde de Kamer mee dat hij dan toch wel voelde voor het zogenoemde VNG-model. Daarin zouden de meldingsplichtige werken vergunningsplichtig worden maar met een proceduretijd van maximaal 5 weken.

“Ik ben bereid met de VNG te overleggen over optimalisering van het model. Daarbij wil ik van de 5 weken voor de verkorte procedure naar 2 weken. Dan blijft toetsing mogelijk. Bovendien wil ik bekijken of er van de bouwwerken uit de verkorte procedure een aantal overgeheveld kan worden naar de vergunningvrije en van de lange (13-weken) procedure naar de korte procedure”, aldus de bewindsman.

Hij bleef verder bij zijn standpunt dat het minimale niveau uit het Bouwbesluit niet verhoogd zou moeten worden. “Dat heeft consequenties voor de hoogte van de huren. Bovendien zijn er starters die bewust kiezen voor het minimale niveau.” Omdat de Kamer kritisch bleef staan tegenover handhaving van het minimum, dat volgens de meeste fracties een te laag kwaliteitsniveau oplevert, toonde hij zich wel bereid dit punt te bespreken met het Platform Bouwregelgeving.

De bewindsman verklaarde verder dat hij het verplichte Bouwregister niet gaat opheffen voordat zeker is dat een proef met een nieuw systeem een daadwerkelijke verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Het nieuwe systeem houdt in een publicatieplicht en wekelijkse rapportage van de bouwaanvragen aan de Stichtingen Behartiging Aannemersbelangen (SBAB’s). Daarbij sluit hij elektronische uitwisseling van gegevens, waarmee nu in de regio Den Bosch wordt geexperimenteerd, niet uit.

Reageer op dit artikel