nieuws

PVDA ziet iets in nationaal landschapspark Sociale partners willen bouwen in Groene Hart

bouwbreed

Het Groene Hart sluiten voor woningbouw en bedrijfsontwikkelingen, heeft voor het gebied zelf dramatische gevolgen. Beter is het om daadwerkelijk waardevolle delen van het Groene Hart te behouden en andere delen voor woningbouw en bedrijfsterreinen aan te wijzen. Gebeurt dat niet dan “dreigt verdere verschraling en wordt de sociale en economische leefbaarheid van het gebied op het spel gezet”, aldus de Zuid-Hollandse sociale partners. De PvdA wil echter van het Groene Hart een nationaal landschapspark maken.

De Sociaal Economische Raad voor Overleg en Advies (SEROA) Zuid Holland zegt over de VROM-nota ‘Actualisering Vinex’ niet erg te spreken te zijn. Volgens de organisatie, die bestaat uit vertegenwoordigers van CNV Zuid-Holland, FNV Zuid-Holland, Hollandse Werkgeversvereniging (HWV) en MKB Zuid-Holland, wordt door VROM te veel de nadruk op woningbouw gelegd. Zo wil het ministerie bijvoorbeeld tussen 2005-2010 ongeveer 226.000 woningen bouwen. In de visie van SEROA moet echter meer gekozen worden voor een integraal beleid met aandacht voor zowel woningbouw maar nadrukkelijk ook voor werklocaties en openbaar vervoer en infrastructuur.

Concreet stelt de Sociaal-economische Raad voor Overleg en Advies voor:

ù Snelle realisatie van RandstadRail;

ù Completering en verbreden van de A4 en A12;

ù Benutten van de A4 voor revitalisering van de Randstad door aanleg bedrijfsterrein in Oostvlietpolder;

ù Grote Polder voor woningbouw aanwijzen;

ù Wijs de Hoeksche Waard aan voor opvang van het acute tekort aan bedrijfsterrein op de Linker Maasoever en voor de langere termijn voor de opvang van wonen en werken.

Meer ruimte

Volgens de Zuid-Hollandse sociale partners moet de provincie in ieder geval meer ruimte voor economische activiteiten krijgen. De provincie kampt met steeds meer vertrekkende bedrijven. Daarnaast keren ook veel mensen met hogere inkomens Zuid Holland de rug toe. “Hierdoor neemt de pendel toe en blijft het verstedelijkt gebied met een eenzijdiger bevolkingsopbouw achter. De tendens tot verarming en verpaupering wordt hierdoor versterkt”, aldus de SEROA.

De organisatie schetst verder een beeld van een afnemend draagvlak voor bepaalde voorzieningen en daardoor een toenemende verschraling. Een gevaar dat ook bestaat door het vasthouden aan het stringent restrictief beleid voor het Groene Hart. “Door tekort aan woningen en arbeidsplaatsen, zal de jongere bevolking gedwongen worden zich elders te vestigen. Het hele gebied wordt hiermee op het spel gezet.” De sociale partners zien daarom meer in het behouden van alleen die delen van het Groene Hart die daadwerkelijk waardevol zijn. De resterende delen ke vervolgens voor woningbouw of bedrijvigheid worden aangewezen.

Landschapspark

De PvdA heeft andere ideeen met het gebied. De regeringspartij wil namelijk van het Groene Hart een nationaal landschapspark maken. Door het gebied deze status te geven wil de PvdA bereiken dat het Groene Hart ook groen blijft. Natuur mag niet verdwijnen als gevolg van de oprukkende verstedelijking in de Randstad. Woordvoerder Duivesteijn legt dit plan maandag voor wanneer de Tweede Kamer met minister De Boer van Ruimtelijke Ordening praat over haar Randstadnota.

Overigens meent de PvdA dat een nationaal landschapspark plaats kan bieden aan steden en bedrijven als het behoud van natuur- en recreatiegebied maar voorop blijft staan. Duivesteijn wil van het Groene Hart dus geen nationaal park maken. Het gaat hem niet alleen om bescherming van het landschap. Het gebied moet levend blijven, aldus het kamerlid.

Reageer op dit artikel