nieuws

Ook in bouwnijverheid experiment van een jaar. Criteria bekend voor uitzendwerk in afbouwsector

bouwbreed

Tot 16 april ke uitzendbureaus inschrijven voor deelname aan het experiment uitzenden in de afbouw- en afwerksector. De sociale partners in deze bedrijfstakken hebben in de Staatscourant van heden daarvoor een aantal criteria vermeld. Inmiddels is bekend geworden dat ook in de bouw een uitzendexperiment gedurende een jaar zal worden gehouden. Nadere besluiten daarvoor worden vandaag door partijen bij de bouwcao genomen.

Om aan het experiment in de afbouwsector als uitzendbureau mee te mogen doen, zal aan een aantal criteria moeten worden voldaan. Zo wordt onder meer gekeken naar de financiele positie van het bureau en naar de kwaliteit van de administratie.

Dat laatste is belangrijk omdat er gewerkt moet gaan worden volgens drie cao’s: die voor schilders, voor stukadoors en voor natuursteenbewerkers. Voor elk van deze beroepsgroepen geldt dat het uitzendbureau een afdracht voor de bedrijfstakeigen regelingen dient te doen als het om vaklieden gaat. Betreft het nieuwkomers en werknemers, die in aanmerking komen voor een kortdurende ww-uitkering dan wordt voor de duur van 20 weken de cao van de betreffende branche toegepast zonder dat rekening gehouden behoeft te worden met de bedrijfstakeigen regelingen.

Landelijke spreiding

Een volgend criteria voor uitzendbureaus die willen meedoen is het beschikken over een landelijk gespreid kantorennet. Van belang is ook dat het bureau reeds enige ervaring heeft opgedaan met het uitzenden van werknemers met een technisch beroep.

Er zal ook worden gekeken naar de specifieke deskundigheid van de bemiddelaars, die het uitzendbureau denken in te schakelen. Tenslotte wordt van de uitzendbureaus verlangd dat zij in een gedegen plan van aanpak uiteenzetten hoe zij de werving en selectie in het kader van dit experiment denken vorm te geven.

Na 16 april zullen de sociale partners in de afbouwbranche een eerste selectie maken uit de uitzendbureaus die hebben ingeschreven. Die bureaus worden uitgenodigd voor een nadere presentatie. Eind april volgt een definitieve keuze van enkele uitzendbureaus.

Ook in bouwbranche

In de bouw komt ook een experiment met uitzenden gedurende een jaar. Het akkoord dat bij de cao-onderhandelingen over uitzenden werd bereikt, betrof slechts de honorering van uitzendkrachten in de gevallen dat men te doen had met vakkrachten dan wel met nieuwkomers. Overeengekomen werd dat er toch een experiment zou worden gedaan als een der partners dat zou willen.

Een dergelijk verzoek is nu gedaan door de bouwbond FNV. Die bond wil nagaan of uitzenden in de bouw – officieel verboden tot 1 januari 1998 – wel bonafide kan geschieden. De bouwbond CNV en de werkgevers in de bouw vinden een experiment niet nodig nu daarover in de cao, die ook in 1998 van kracht zal zijn, goede afspraken zijn gemaakt, maar leggen zich wel bij dit verzoek neer.

Alle uitzendbureaus

Het betekent overigens niet dat men het al eens is over de voorwaarden waaronder dat experiment moet worden uitgevoerd. Tijdens de cao-onderhandelingen waren werkgevers te porren voor een experiment in bepaalde regio’s, waarbij in de ene regio de bouwcao en in een andere regio de uitzend-cao zou worden toegepast. Eerst dan, aldus de werkgevers, zou een goede vergelijking mogelijk zijn geworden.

Een dergelijke benadering is inmiddels van de baan. Nu staan werkgevers erop dat geen uitzendbureaus die wettig gevestigd zijn van het experiment worden uitgesloten om de algemene verbindendverklaring van de bouwcao niet in gevaar te brengen. De bouwbonden opteren voor een experiment met slechts enkele bureaus.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels