nieuws

Nieuw initiatief integreert taken BV-Bouw en Bouw-Vak-Werk Sectorraad vernieuwt Arbeidsmarktbeleid

bouwbreed Premium

Werkgevers en werknemers in de bouw hebben overeenstemming bereikt over de oprichting van een sectorraad bouw. In deze nieuwe raad worden de taken van de Bedrijfsvereniging Bouw en het arbeidsmarktinstituut Bouw-Vak-Werk geintegreerd.

De nieuwe sectorraad is het antwoord van de bedrijfstak op actuele ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid. Die hebben een aantal consequenties voor het arbeidsmarktbeleid, reden waarom integratie van beide terreinen in een raad voor de hand lag. Zo worden de lasten van de sociale zekerheid steeds meer gelegd bij de bedrijven en bedrijfstakken. Hierdoor hebben werkgevers en werknemers een toenemend financieel belang bij de inperking van het uitkeringsvolume.

Uitgangspunten van de organisaties bij het voeren van een sectoraal arbeidsmarktbeleid zijn daarom doelmatigheid en rechtvaardigheid. Onder doelmatigheid wordt verstaan goede personeelsvoorziening, inperking lasten sociale zekerheid, aansluiten bij kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de sectorale arbeidsmarkt. Onder rechtvaardigheid vallen vergroten van de werkzekerheid, bieden van kansen aan doelgroepen zoals allochtonen.

Advisering

De sectorraad Bouw krijgt voor de wettelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid een adviserende functie over de opdrachtverlening aan een UVI, de vaststelling van sectorale premies en ‘overige sectorale aangelegenheden richting Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv), de opdrachtgever van de Uitvoeringsinstellingen (UVI’s). Daarnaast worden de bovenwettelijke taken op dit gebied bij de sectorraad ondergebracht. Daarnaast gaat de raad zich bezighouden met een groot aantal zaken op het gebied van het arbeidsmarktbeleid. Zo gaat de raad contracten afsluiten en afspraken maken over de registratie, categorisering, begeleiding en scholing van werklozen met uitzendbureaus en Arbeidsvoorziening.

Ook worden dergelijke afspraken gemaakt over de omvang van de scholing ten behoeve van werklozen in het kader van cao-afspraken over werkgelegenheidspoen met Arbeidsvoorziening, centra vakopleiding, SFB-UOSV, en de landelijke organen SVB en SBW.

Daarnaast doet de raad arbeidsmarktonderzoeken uitvoeren naar sector, beroep en regio in verband met een instroombeleid. Mede op basis daarvan worden ramingen gemaakt van de gewenste instroom per regio, sector en beroep.

Ook gaat de raad proberen met gemeenten afspraken te maken over de voorwaarden van inpassing van werklozen. Een aantal gemeenten probeert via besteksbepalingen aannemers te dwingen een aantal werklozen aan de slag te helpen op poen. De bouw heeft tegen deze vorm van contract compliance bezwaren en vindt dat werklozen beter via reguliere (opleidings-)trajecten kan instromen.

Consequentie

De raad gaat daar nu over praten met de gemeenten waarbij onder meer gebruikmaking van reguliere trajecten van de bedrijfstak uitgangspunt zijn. Ook zal duidelijk gemaakt worden dat activiteiten moeten leiden tot duurzame arbeidsinpassing in de sector. De financiering van de opleiding zou dan in beginsel voor rekening van de gemeenten moeten zijn. Daarnaast mag er geen sprake zijn van verdringing van werknemers.

De consequentie van de oprichting van de sectorraad is dat de BV Bouw en Bouw-Vak-Werk ophouden te bestaan. Wat de BV betreft heeft dat al plaatsgehad per 1 maart.

Reageer op dit artikel